Stemming

Motie van de leden Mutluer en Sjoerdsma over een invoeringstoets met ten minste de vraag of de NCTV zijn coördinatietaak kan uitvoeren zonder de grenzen daarvan te overschrijden

96,7 %
2,0 %


Fractie Den Haan

Groep Van Haga

JA21

Volt

D66

DENK

Ephraim

CDA

Omtzigt

CU

BIJ1

GL

VVD

FVD

PvdD

PvdA

SGP

BBB

PVV

SP


Nr. 18 MOTIE VAN DE LEDEN MUTLUER EN SJOERDSMA

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 23 oktober 2023

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de voorliggende wet vastlegt dat de NCTV als kerntaak het coördineren van beleid en maatregelen in het kader van terrorismebestrijding en de bescherming van de nationale veiligheid heeft;

overwegende dat ter uitvoering van die kerntaak de NCTV bevoegd wordt analyses uit te voeren en daarbij persoonsgegevens te verwerken;

van mening dat bij de inwerkingtreding van de wet niet meteen duidelijk is hoe die in de praktijk gaat werken;

verzoekt de regering één jaar na inwerkingtreding van de voorliggende wet een invoeringstoets uit te voeren die ten minste ingaat op de vraag of de NCTV de coördinatietaak naar behoren kan uitvoeren zonder dat daarbij de grenzen van die taak overschreden worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Mutluer

Sjoerdsma


Motie van de leden Mutluer en Sjoerdsma over een invoeringstoets met ten minste de vraag of de NCTV zijn coördinatietaak kan uitvoeren zonder de grenzen daarvan te overschrijden

2023-10-23
Dossier: 35958
Indiener(s): Sjoerd Sjoerdsma (D66), Songül Mutluer (PvdA)
Onderwerpen: openbare orde en veiligheid recht staatsrecht terrorisme
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35958-18.html