Stemming

Motie van de leden Paulusma en Bikker over de bekostiging van de tolkenvoorziening

85,3 %
14,7 %


SP

PvdD

BIJ1

DENK

PvdA

Volt

JA21

BBB

CU

VVD

FVD

D66

PVV

GL

Fractie Den Haan

CDA

Omtzigt

Groep Van Haga

SGP


Nr. 50 MOTIE VAN DE LEDEN PAULUSMA EN BIKKER

Voorgesteld 28 oktober 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat zorgverleners financiële en praktische obstakels ervaren bij het inschakelen van professionele tolken, waardoor dit ten koste gaat van de kwaliteit van de zorgverlening;

overwegende dat goede zorg toegankelijk moet zijn voor iedereen;

van mening dat het onwenselijk is als kinderen van patiënten moeten vertalen bij ingewikkelde en ingrijpende diagnoses;

overwegende dat voor zorgverleners in alle zorgsectoren onder de Zvw, Wlz, Wmo, Jeugdwet en Wpg de beschikbaarheid van en eenvoudige toegang tot tolken een belangrijke randvoorwaarde is voor het bieden van goede en doelmatige zorg;

constaterende dat het regelen van de tolkenvoorziening tegen verschillende financieringsstromen aanloopt en om een structureel domeinoverstijgende oplossing vraagt die bestaande financieringsstructuren en de verantwoordelijkheden van de Nederlandse Zorgautoriteit overstijgt;

verzoekt de regering de voor- en nadelen en praktische uitvoerbaarheid voor zorgverleners en zorgaanbieders van de verschillende vormen van bekostiging in kaart te brengen, en de Kamer daar zo spoedig mogelijk over te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Paulusma

Bikker


Motie van de leden Paulusma en Bikker over de bekostiging van de tolkenvoorziening

2021-10-28
Dossier: 35925-XVI
Indiener(s): Wieke Paulusma (D66)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XVI-50.html