Stemming

Amendement van de leden Tellegen en Van der Laan ter vervanging van nr. 30 over middelen voor valpreventieprogramma's

96,7 %
3,3 %


Omtzigt

PvdA

BBB

PVV

DENK

FVD

GL

VVD

SP

D66

Groep Van Haga

Fractie Den Haan

SGP

PvdD

JA21

CU

BIJ1

CDA

Volt


Nr. 37 AMENDEMENT VAN HET LID TELLEGEN EN VAN DER LAAN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 301

Ontvangen 28 oktober 2021

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

I

In artikel 1 Volksgezondheid worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 300 (x € 1.000).

II

In artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verlaagd met € 700 (x € 1.000).

III

In artikel 3 Langdurige zorg en ondersteuning worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 1.000 (x € 1.000).

Toelichting

In 2020 waren valongevallen bij 65-plussers de grootste oorzaak van bezoeken aan de spoedeisende hulp. Valletsel heeft grote impact op de zelfredzaamheid en de kwaliteit van leven van ouderen. Bovendien staan valongelukken in de weg van de wens van veel ouderen om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen.

Naarmate iemand ouder wordt, is de kans op een valongeval groter. Zo komt 33 procent van de 65-plussers jaarlijks ten val wat oploopt tot 60 procent van de 85-plussers. Door de toenemende vergrijzing van de samenleving, en met name de grote verwachte groei van het aantal 85-plussers, is de verwachting dat het aantal valongevallen in Nederland flink zal toenemen. Dit zal binnen tien jaar leiden tot een verdubbeling van de zorgkosten ten gevolge van valletsel (van 1,1 miljard in 2020 naar 2,7 miljard in 2040).

Er valt dus een grote gezondheidswinst en kostenbesparing te behalen wanneer wordt voorkomen dat ouderen ten val komen. Het is bewezen dat dit effectief kan via beweegprogramma’s die inzetten op valpreventie. Uit de praktijk blijkt dat het mogelijk is om samen alle betrokken partijen in een regio (huisartsen, wijkteams, thuiszorgorganisaties, fysio- en oefentherapeuten en mantelzorgers) programma’s rondom valpreventie te organiseren.

Op dit moment wordt valpreventie op sommige plekken in Nederland ingezet. Om op grote schaal effect te genereren van de bewezen voordelen van valpreventie, moeten valpreventieprogramma’s in het hele land worden uitgerold. Daartoe moeten gemeenten een structureel aanbod voor de interventies voor valpreventie realiseren en hierover goede afspraken maken met de zorgverzekeraars.

Met dit amendement wordt 1 miljoen euro beschikbaar gesteld zodat een impuls kan worden gegeven aan gemeentes voor het organiseren van valpreventieprogramma’s. Dit geld dient als katalysator om binnen de bestaande programma’s afspraken te maken over een structurele aanpak voor preventie, en specifiek valpreventie, op regionaal niveau. Ook kunnen deze middelen worden ingezet om beter zicht te krijgen op de uitvoering van valpreventie in voorbereiding op de duiding valpreventie door het Zorginstituut. Dekking wordt gevonden binnen de niet-juridisch verplichte ruimte op artikel 1 en 3.

Tellegen Van der Laan


Amendement van de leden Tellegen en Van der Laan ter vervanging van nr. 30 over middelen voor valpreventieprogramma's

2021-10-28
Dossier: 35925-XVI
Indiener(s): Jeanet van der Laan (D66), Ockje Tellegen (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XVI-37.html