Stemming

Motie van de leden Palland en Ceder over onderzoeken ten behoeve van een nieuwe nota Gezinsbeleid

100,0 %
0,0 %


Omtzigt

SGP

Groep Van Haga

CDA

PvdA

VVD

GL

CU

Volt

Fractie Den Haan

BBB

DENK

PVV

BIJ1

D66

PvdD

FVD

SP

JA21


Nr. 59 MOTIE VAN DE LEDEN PALLAND EN CEDER

Voorgesteld 2 december 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat uit het WRR-rapport «Het betere werk. De nieuwe maatschappelijke opdracht» blijkt dat onzekerheid op de arbeids- en woningmarkt ertoe leidt dat mensen (nog) geen gezin kunnen of durven stichten;

overwegende dat gezinnen en gezinsrelaties als gevolg van de coronacrisis onder druk staan;

constaterende dat in Nederland een ondersteunend gezinsbeleid en een samenhangend systeem van kind- en verlofregelingen momenteel ontbreken en de laatste nota Gezinsbeleid dateert uit 2008;

constaterende dat andere landen een veel nadrukkelijker en integraler gezinsbeleid kennen;

overwegende dat in 2020 het ibo Deeltijdwerk en het rapport Scenariostudie Vormgeving Kindvoorzieningen zijn uitgekomen, maar gezinsbeleid over veel meer gaat dan alleen arbeidsduur of een toegankelijk stelsel van kindregelingen;

verzoekt de regering:

  • vanuit SZW een integraal onderzoek te laten uitvoeren naar de situatie van gezinnen in Nederland, met aandacht voor alle aspecten die gezinnen aangaan, zoals inkomen, arbeid en zorg, gezins- en relatievorming, welzijn en ouderschap, en met betrokkenheid van OCW, VWS en andere relevante departementen;

  • een inventarisatie te maken van het huidige gezinsbeleid in ons omringende landen, inclusief beleidsinstrumenten die daar worden ingezet en hun effectiviteit,

die beide als basis kunnen dienen voor een nieuwe nota Gezinsbeleid, en de Kamer daarover in het tweede kwartaal van 2022 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Palland

Ceder


Motie van de leden Palland en Ceder over onderzoeken ten behoeve van een nieuwe nota Gezinsbeleid

2021-12-02
Dossier: 35925-XV
Indiener(s): Don Ceder (CU), Hilde Palland (CDA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35925-XV-59.html