Stemming

Motie van het lid Palland c.s. over een nota van wijziging om eventuele overdekking te voorkomen

98,7 %
1,3 %


Fractie Den Haan

CU

FVD

Volt

PvdA

DENK

GL

SGP

JA21

D66

VVD

PvdD

Omtzigt

CDA

Groep Van Haga

SP

BIJ1

PVV

BBB


Nr. 16 MOTIE VAN HET LID PALLAND C.S.

Voorgesteld 13 oktober 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het wetsvoorstel inzake het niet-indexeren van het basiskinderbijslagbedrag en het extra bedrag van de kinderbijslag in de Algemene Kinderbijslagwet over de jaren 2022, 2023 en deels over 2024 is gemotiveerd als onderdeel van dekking voor een pakket aan maatregelen voor betaald ouderschapsverlof en investering in uitvoeringsorganisaties;

overwegende dat de voorgestelde maatregel tot niet-indexatie, mede als gevolg van stijgende inflatie, uiteindelijk zou kunnen leiden tot meer opbrengsten dan geraamd tijdens het opstellen van het wetsvoorstel, waarbij er nog onzekerheid is over de daadwerkelijke inflatie in 2021 en verder;

verzoekt de regering met een nota van wijziging te komen waarmee de mogelijkheid in het wetsvoorstel wordt opgenomen om weer tot indexatie van de kinderbijslag over te gaan indien en voor zover er sprake is van hogere opbrengsten dan geraamd, zodat er geen sprake is van overdekking voor de jaren 2022 en verder,

en gaat over tot de orde van de dag.

Palland

Tielen

Van Beukering-Huijbregts

Ceder


Motie van het lid Palland c.s. over een nota van wijziging om eventuele overdekking te voorkomen

2021-10-13
Dossier: 35845
Indiener(s): Hilde Palland (CDA), Marijke van Beukering-Huijbregts (D66), Don Ceder (CU), Judith Tielen (VVD)
Onderwerpen: gezin en kinderen sociale zekerheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35845-16.html