Stemming

Amendement van de leden Van der Staaij en Pouw-Verweij ter vervanging van nr. 13 over vereenvoudiging van de beoordeling of onvrijwillige zorg verleend moet worden

71,3 %
28,7 %


FVD

CU

DENK

SGP

PVV

GL

D66

Volt

Groep Van Haga

JA21

BIJ1

CDA

BBB

PvdD

PvdA

SP

VVD

Fractie Den Haan


Nr. 25 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER STAAIJ EN POUW-VERWEIJ TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 131

Ontvangen 27 mei 2021

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Artikel II, onderdeel Ib, komt te luiden:

Ib

Artikel 13 komt te luiden:

Artikel 13

De zorgverlener geeft slechts uitvoering aan in het zorgplan opgenomen onvrijwillige zorg indien de zorgverlener heeft vastgesteld dat:

  • a. het in het zorgplan beschreven ernstig nadeel zich daadwerkelijk voordoet, en

  • b. er in de gegeven omstandigheden geen minder ingrijpende mogelijkheden zijn om het ernstig nadeel te voorkomen of af te wenden.

Toelichting

Dit amendement beoogt een vereenvoudiging van de uitvoering van de Wet zorg en dwang, hetgeen aansluit bij een van de doelen van deze reparatiewet. Van een zorgverlener mag verwacht worden dat hij steeds beoordeelt of onvrijwillige zorg in de gegeven omstandigheden verleend moet worden is en zo ja, of in de gegeven omstandigheden een minder ingrijpende vorm van onvrijwillige zorgverlening mogelijk is dan waarin het zorgplan voorziet. Voorkomen moet worden dat onvrijwillige zorgverlening een automatisme wordt als de onvrijwillige zorgverlening in het zorgplan is opgenomen.

Tegelijkertijd willen de indieners met dit amendement ervoor zorgen dat de zorgverlener zich bij deze beoordeling beperkt tot zijn eigen deskundigheidsgebied. Van de zorgverlener kan en hoeft niet te worden verwacht dat hij de multidisciplinaire beoordeling (aan de hand van de criteria in artikel 10, tweede lid) overdoet op basis waarvan de onvrijwillige zorg in het zorgplan is opgenomen. De zorgverlener mag ervan uitgaan dat hij de onvrijwillige zorg die in het zorgplan is opgenomen in principe ook daadwerkelijk kan verlenen.

Van der Staaij Pouw-Verweij


Amendement van de leden Van der Staaij en Pouw-Verweij ter vervanging van nr. 13 over vereenvoudiging van de beoordeling of onvrijwillige zorg verleend moet worden

2021-05-27
Dossier: 35667
Indiener(s): Kees van der Staaij (SGP), Nicki Pouw-Verweij (JA21)
Onderwerpen: organisatie en beleid ziekten en behandelingen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35667-25.html