Stemming

Motie van de leden Van Campen en Boswijk over alle na afroming beschikbare stikstofruimte opnemen in het stikstofregistratiesysteem

56,7 %
43,3 %


VVD

BIJ1

CU

Omtzigt

GL

Fractie Den Haan

BBB

SP

PvdD

Groep Van Haga

SGP

D66

PVV

CDA

FVD

PvdA

JA21

DENK

Volt


Nr. 63 MOTIE VAN DE LEDEN VAN CAMPEN EN BOSWIJK

Voorgesteld 28 september 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat 30% van de stikstofdepositieruimte uit bronmaatregelen wordt afgeroomd ten behoeve van natuurherstel;

constaterende dat voor sommige locaties in de loop van de tijd kan komen vast te staan dat op minder dan de resterende 70% van de effecten van de maatregelen een beroep zal worden gedaan voor toestemmingsverlening;

constaterende dat dit kan betekenen dat een deel van die ruimte aanvullend ter beschikking zal worden gesteld aan de natuur, waarmee in situaties dus meer dan 30% wordt ingezet voor natuurherstel;

van mening dat het onwenselijk is dat stikstofruimte dubbel wordt afgeroomd zonder dat deze ruimte wordt opgenomen in het stikstofregistratiesysteem;

verzoekt de regering, te borgen dat alle na afroming beschikbare stikstofruimte op hexagoonniveau wordt opgenomen in het stikstofregistratiesysteem,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Campen

Boswijk


Motie van de leden Van Campen en Boswijk over alle na afroming beschikbare stikstofruimte opnemen in het stikstofregistratiesysteem

2021-09-28
Dossier: 35600
Indiener(s): Derk Boswijk (CDA), Thom van Campen (VVD)
Onderwerpen: natuur- en landschapsbeheer natuur en milieu stoffen
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35600-63.html