Stemming

Motie van de leden Snoeren en Terpstra over uiterlijk één maand na de herindelingsverkiezingen de evaluatie naar de Kamer sturen

99,3 %
0,0 %


SP

50PLUS

GL

FVD

D66

PvdD

VVD

Krol

vKA

SGP

Van Haga

DENK

PvdA

CDA

CU

PVV


Nr. 12 MOTIE VAN DE LEDEN SNOEREN EN TERPSTRA

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 14 oktober 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de regering van plan is de ervaringen van de gemeenten die betrokken zijn bij de herindelingsverkiezingen in november 2020 te gebruiken bij de voorbereidingen van de Tweede Kamerverkiezing in maart 2021;

overwegende dat het staand beleid is dat elke verkiezing wordt geëvalueerd;

van mening dat de Kamer de mogelijkheid moet hebben de evaluatie van de voorgenoemde herindelingsverkiezingen te bespreken;

van mening dat gemeenten naar aanleiding van de evaluatie voldoende tijd moeten hebben om eventuele aanpassingen door te voeren;

verzoekt de regering, de evaluatie ten uiterste één maand na de herindelingsverkiezingen aan de Kamer te doen toekomen;

en gaat over tot de orde van de dag.

Snoeren

Terpstra


Motie van de leden Snoeren en Terpstra over uiterlijk één maand na de herindelingsverkiezingen de evaluatie naar de Kamer sturen

2020-10-14
Dossier: 35590
Indiener(s): Mark Snoeren (VVD), Julius Terpstra (CDA)
Onderwerpen: bestuur organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35590-12.html