Stemming

Motie van het lid Bergkamp c.s. over de aansluiting van de praktijkondersteuners op het SectorplanPlus

100,0 %
0,0 %


FvD

50PLUS

GL

vKA

VVD

SGP

PVV

PvdD

Van Haga

SP

CU

DENK

PvdA

CDA

D66


Nr. 113 MOTIE VAN HET LID BERGKAMP C.S.

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 18 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het kabinet de inzet van praktijkondersteuners wil versterken en er nog belemmeringen zijn voor de verdere doorontwikkeling van de functie van praktijkondersteuners, bijvoorbeeld op het gebied van opleiding, bij- en nascholing;

overwegende dat het SectorplanPlus een meerjarige subsidie is om scholing binnen de zorg een impuls te geven;

verzoekt de regering, om de aansluiting van de praktijkondersteuners, alsmede de bredere jeugdzorg, op het SectorplanPlus te versterken, en de Kamer bij de eerstvolgende voortgangsrapportage Zorg voor de Jeugd over de resultaten te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bergkamp

Raemakers

Wörsdörfer


Motie van het lid Bergkamp c.s. over de aansluiting van de praktijkondersteuners op het SectorplanPlus

2019-11-18
Dossier: 35300-XVI
Indiener(s): Martin Wörsdörfer (VVD), Vera Bergkamp (D66), Rens Raemakers (D66)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XVI-113.html