Stemming

Motie van de leden Peters en Kuiken over een onderzoek naar verregaande samenwerking of fusie van instellingen

100,0 %
0,0 %


VVD

D66

FvD

PVV

Van Haga

PvdA

vKA

GL

DENK

CDA

SP

50PLUS

PvdD

CU

SGP


Nr. 107 MOTIE VAN DE LEDEN PETERS EN KUIKEN

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 18 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Veilig Thuis, de gecertificeerde instellingen, de Raad voor de Kinderbescherming en vaak ook de wijkteams veel overlap in taken, rollen en verantwoordelijkheden hebben;

constaterende dat zij daardoor vaak min of meer hetzelfde werk opnieuw en na elkaar doen;

constaterende dat er tevens veel onderling verloop van personeel is tussen deze instellingen;

verzoekt de regering, om te komen tot een versimpeling van dit systeem door te onderzoeken of verregaande samenwerking dan wel fusie van instellingen mogelijk en wenselijk is, en de Kamer ieder halfjaar over de voortgang hiervan te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Peters

Kuiken


Motie van de leden Peters en Kuiken over een onderzoek naar verregaande samenwerking of fusie van instellingen

2019-11-18
Dossier: 35300-XVI
Indiener(s): Attje Kuiken (PvdA), René Peters (CDA)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XVI-107.html