Stemming

Motie van de leden Kuiken en Peters over maatregelen om excessieve winstuitkeringen door jeugdhulpaanbieders tegen te gaan

100,0 %
0,0 %


CDA

50PLUS

vKA

Van Haga

PvdA

CU

PvdD

DENK

PVV

VVD

D66

GL

SP

FvD

SGP


Nr. 100 MOTIE VAN DE LEDEN KUIKEN EN PETERS

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 18 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat goede zorg geleverd voor reële tarieven haalbaar en wenselijk is;

constaterende dat enkele zorgaanbieders buitenproportionele winsten behalen van soms wel 35%;

overwegende dat zogenaamde «zorgcowboys» de uitwassen van de marktwerking van het zorgsysteem zijn en moeten worden aangepakt;

verzoekt de regering, in samenspraak met de VNG en de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd te onderzoeken welke maatregelen mogelijk zijn om deze excessieve winstuitkeringen door jeugdhulpaanbieders tegen te gaan, en de Kamer hier voor 1 maart 2020 over te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kuiken

Peters


Motie van de leden Kuiken en Peters over maatregelen om excessieve winstuitkeringen door jeugdhulpaanbieders tegen te gaan

2019-11-18
Dossier: 35300-XVI
Indiener(s): Attje Kuiken (PvdA), René Peters (CDA)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XVI-100.html