Stemming

Amendement van het lid Futselaar over extra middelen voor herstel en buffervorming Natura2000 i.h.k.v. de stikstofproblematiek

30,7 %
69,3 %


SGP

GL

DENK

D66

PvdA

CDA

PvdD

CU

Van Kooten-Arissen

SP

FVD

VVD

50PLUS

PVV

Van Haga


Nr. 6 AMENDEMENT VAN HET LID FUTSELAAR

Ontvangen 4 oktober 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

De departementale begrotingsstaat wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 12 Natuur, biodiversiteit en gebiedsgericht werken worden het verplichtingenbedrag en het uitgavenbedrag verhoogd met € 200.000 (x € 1.000).

Toelichting

De extra bijdrage betreft een nieuwe post «Herstel en buffervorming Natura 2000-gebieden» in het kader van de stikstofproblematiek. De uitdagingen op het gebied van stikstof vergen snelle maatregelen terwijl er vanwege de complexiteit van het vraagstuk nog geen duidelijkheid is over de exacte wijze waarop er tot een structurele stikstofreductie moet worden gekomen. De commissie Remkes adviseerde in haar rapport «Niet alles kan» om de robuustheid van Natura 2000-gebieden te vergroten met aanvullende maatregelen. Dit amendement stelt voor om per direct extra middelen vrij te maken voor het aanleggen van bufferzones rondom de meest bedreigde gebieden en daarbij tevens te investeren in natuurherstel. Eenmalig dient hiervoor tweehonderd miljoen euro te worden geïnvesteerd. De bekostiging hiervoor wordt gevonden in het verlagen van het overschot op de Rijksbegroting.

Futselaar


Amendement van het lid Futselaar over extra middelen voor herstel en buffervorming Natura2000 i.h.k.v. de stikstofproblematiek

2019-10-04
Dossier: 35300-XIV
Indiener(s): Frank Futselaar
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XIV-6.html