Stemming

Motie van de leden Geurts en Lodders over het valideren van metingen van en modellen voor stikstofdeposities

87,3 %
12,7 %


Van Haga

FVD

DENK

50PLUS

CU

Van Kooten-Arissen

D66

GL

PvdA

PvdD

SGP

PVV

CDA

SP

VVD


Nr. 22 MOTIE VAN DE LEDEN GEURTS EN LODDERS

Voorgesteld 10 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er onzekerheden zijn bij het onderbouwen van het beleid ten aanzien van stikstofgevoelige natuur;

verzoekt de regering, samen met de Wageningen Universiteit, de Universiteit van Amsterdam, andere kennisinstituten in onze buurlanden en Stichting Mesdagfonds nog dit jaar te bekijken hoe het meten en monitoren van stikstofdeposities op korte termijn verbeterd kan worden;

verzoekt de regering tevens, het model dat gebruikt wordt voor de emissies en depositie van stikstof, dat in de basis gevalideerd is, en de kalibratie van het model nogmaals wetenschappelijk te laten valideren om voor het beleid op de langere termijn meer zekerheid te krijgen en onrust weg te nemen;

verzoekt de regering voorts, ten behoeve van een drempelwaarde, naar analogie van Vlaanderen en Duitsland, de eerder genoemde onderzoeksinstellingen te vragen om op de kortst mogelijke termijn op basis van de beschikbare kennis een onderbouwing te geven van de mate waarin stikstofemissies op een bepaalde afstand een significant effect hebben op stikstofgevoelige habitats in Nederland,

en gaat over tot de orde van de dag.

Geurts

Lodders


Motie van de leden Geurts en Lodders over het valideren van metingen van en modellen voor stikstofdeposities

2019-10-10
Dossier: 35300-XIV
Indiener(s): Jaco Geurts (CDA), Helma Lodders (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XIV-22.html