Stemming

Motie van de leden Amhaouch en Bruins over verdozing van het landschap

87,2 %
12,8 %


SGP

GL

PVV

CU

DENK

PvdD

Van Haga

SP

VVD

FvD

D66

CDA

PvdA

vKA

50PLUS


Nr. 43 MOTIE VAN DE LEDEN AMHAOUCH EN BRUINS

Voorgesteld 20 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in Nederland het aantal internationale, dikwijls logistieke bedrijfshallen hard groeit;

overwegende dat dit zorgt voor werkgelegenheid, maar op sommige plaatsen ongewenste effecten optreden, zoals verdozing van het landschap, aantasting van de leefbaarheid en verdringing van andere, lokale mkb-bedrijven;

overwegende dat als gevolg van ontwikkelingen als robotisering de toegevoegde waarde van deze hallen voor de economie en voor de werkgelegenheid in de toekomst onduidelijk is;

overwegende dat logistiek toegevoegde waarde moet hebben voor een regionaal ecosysteem;

overwegende dat er balans moet zijn tussen economie, logistiek en leefbaarheid;

overwegende het advies van het College van Rijksadviseurs (X)XL-verdozing – Minder, compacter, geconcentreerder, multifunctioneler;

verzoekt de regering, in samenspraak met provincies en gemeenten met een reactie te komen op dit advies, en te bezien waar ongewenste verdozing af te remmen en hoe beter te sturen op toegevoegde waarde,

en gaat over tot de orde van de dag.

Amhaouch

Bruins


Motie van de leden Amhaouch en Bruins over verdozing van het landschap

2019-11-20
Dossier: 35300-XIII
Indiener(s): Eppo Bruins (CU), Mustafa Amhaouch (CDA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35300-XIII-43.html