Stemming

Amendement van het lid Paternotte over opname van selectiecriteria bij een numerus fixus

61,3 %
38,7 %


CU

DENK

PVV

D66

GL

PvdD

PvdA

FvD

SP

CDA

SGP

50PLUS

Van Haga

vKA

VVD


Nr. 19 AMENDEMENT VAN HET LID PATERNOTTE

Ontvangen 11 december 2019

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel P, wordt onderdeel 2 als volgt gewijzigd:

1. De aanhef komt te luiden: Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel y door een komma, worden twee nieuwe onderdelen toegevoegd, luidende:

2. Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel z door «, en» wordt een nieuw onderdeel toegevoegd, luidende:

  • aa. indien van toepassing: de selectiecriteria, bedoeld in artikel 7.53c, eerste lid.

II

In artikel I, onderdeel BB, wordt in het voorgestelde artikel 7.53c, derde lid, «de selectiecriteria en -procedure» vervangen door «de selectieprocedure».

III

In artikel I, onderdeel FF, wordt «en z» vervangen door «z en aa».

IV

In artikel I, onderdeel HH, wordt «en z» vervangen door «z en aa».

V

In artikel I, onderdeel KK, wordt «en z» vervangen door «z en aa».

Toelichting

De huidige wettelijke regeling verplicht instellingen op instellingsniveau de selectiecriteria en -procedure vast te stellen. Voor de kwaliteit van een selectieprocedure is het echter belangrijk dat de selectiecriteria van een opleiding nauw aansluiten bij de kenmerken van de specifieke opleiding. Bijvoorbeeld bij de aard van het onderwijsmodel en de eindtermen van de opleiding. Dit amendement schrijft voor dat bij een numerus fixus de selectiecriteria voortaan in de onderwijs- en examenregeling worden opgenomen. Dat is vergelijkbaar met de systematiek van de eventuele toelatingseisen voor masteropleidingen.

Paternotte


Amendement van het lid Paternotte over opname van selectiecriteria bij een numerus fixus

2019-12-11
Dossier: 35282
Indiener(s): Jan Paternotte (D66)
Onderwerpen: beroepsonderwijs hoger onderwijs onderwijs en wetenschap
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35282-19.html