Stemming

Gewijzigde motie van het lid Dik-Faber c.s. over duurzaamheidseisen voor niet-gesubsidieerde biomassa (t.v.v. 35167-16)

85,3 %
14,7 %


FvD

GL

PvdD

PVV

DENK

SP

D66

50PLUS

SGP

CU

PvdA

VVD

CDA


Nr. 25 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID DIK-FABER C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 16

Voorgesteld 4 juli 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in lijn met de afspraak in het regeerakkoord geen nieuwe subsidiebeschikkingen meer worden afgegeven voor het verstoken van biomassa ten behoeve van elektriciteitsopwekking, maar nog wel voor de productie van warmte;

overwegende dat voor het verkrijgen van SDE+-subsidies voor bij- en meestook van biomassa in kolencentrales moest worden voldaan aan duurzaamheidseisen;

overwegende dat voor het gebruik van niet-gesubsidieerde biomassa in elektriciteits- en warmtecentrales nog geen duurzaamheidseisen gelden;

verzoekt de regering, na te gaan of en hoe kan worden geborgd dat zonder subsidie verstookte biomassa voor elektriciteits- en warmteproductie ook zal voldoen aan de eisen van het in ontwikkeling zijnde nieuwe duurzaamheidskader biomassa, inclusief cascadering,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber

Sienot

Van der Lee


Gewijzigde motie van het lid Dik-Faber c.s. over duurzaamheidseisen voor niet-gesubsidieerde biomassa (t.v.v. 35167-16)

2019-07-04
Dossier: 35167
Indiener(s): Matthijs Sienot (D66), Carla Dik-Faber (CU), Tom van der Lee (GL)
Onderwerpen: economie energie natuur en milieu overige economische sectoren
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35167-25.html