Stemming

Nader gewijzigd amendement van de leden De Hoop en Westerveld ter vervanging van nr. 8 over het handhaven van het professioneel statuut

100,0 %
0,0 %


FVD

DENK

BBB

SGP

PvdD

Fractie Den Haan

GL

Groep Van Haga

CU

PvdA

Volt

CDA

D66

VVD

PVV

BIJ1

JA21

SP


Nr. 9 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN DE HOOP EN WESTERVELD TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 8

Ontvangen 13 april 2021

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel I, onderdeel C, wordt na «vierde lid,» ingevoegd «tweede volzin,».

II

In artikel II, onderdeel C, wordt na «vierde lid,» ingevoegd «tweede volzin,».

III

In artikel III, onderdeel B, wordt na «vierde lid,» ingevoegd «tweede volzin,».

IV

In artikel IV, onderdeel B, wordt na «vierde lid,» ingevoegd «tweede volzin,».

V

Na artikel VI wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL VIa. SAMENLOOP MET HET BIJ KONINKLIJKE BOODSCHAP VAN 26 OKTOBER 2020 INGEDIENDE VOORSTEL VAN WET TOT WIJZIGING VAN DE WET VOORTGEZET ONDERWIJS 2020 EN DIVERSE ANDERE WETTEN IN VERBAND MET HET OPNEMEN VAN INVOERINGSRECHT IN EN HET OVERBRENGEN VAN OVERGANGSRECHT NAAR DE WET VOORTGEZET ONDERWIJS 2020 EN WEGENS AANPASSING VAN VERWIJZINGEN IN ANDERE WETTEN (INVOERINGS- EN AANPASSINGSWET WVO 2020)

Indien het bij koninklijke boodschap van 26 oktober 2020 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wet voortgezet onderwijs 2020 en diverse andere wetten in verband met het opnemen van invoeringsrecht in en het overbrengen van overgangsrecht naar de Wet voortgezet onderwijs 2020 en wegens aanpassing van verwijzingen in andere wetten (Invoerings- en aanpassingswet WVO 2020) (35 611) tot wet is of wordt verheven, wordt artikel XC van die wet als volgt gewijzigd:

a. In de aanhef wordt «koninklijk besluit» vervangen door «geleidende brief».

b. In onderdeel B wordt na «vierde lid,» ingevoegd «tweede volzin,».

Toelichting

Elke school is verplicht om een professioneel statuut te hebben. In zijn huidige vorm schrapt het onderhavige wetsvoorstel niet alleen het lerarenregister uit de onderwijswetten, maar ook de bepalingen over het professioneel statuut. In het professioneel statuut worden afspraken gemaakt over het respecteren van de professionele ruimte van de leraren. Het regelt onder meer de zeggenschap van de leraren over de inhoud van de lesstof, de middelen die daarbij worden gebruikt en de manier waarop de lesstof wordt aangeboden. Dit professioneel statuut staat los van het lerarenregister. Dit amendement regelt dat de verplichting om het professioneel statuut op te stellen gehandhaafd blijft.

De Hoop Westerveld


Nader gewijzigd amendement van de leden De Hoop en Westerveld ter vervanging van nr. 8 over het handhaven van het professioneel statuut

2021-04-13
Dossier: 35145
Indiener(s): Habtamu de Hoop (PvdA), Lisa Westerveld (GL)
Onderwerpen: basisonderwijs beroepsonderwijs onderwijs en wetenschap voortgezet onderwijs
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35145-9.html