Stemming

Motie van het lid Drost c.s. over een kader waarlangs de Wet straffen en beschermen zal worden geƫvalueerd

86,7 %
13,3 %


CU

PvdA

PVV

SP

SGP

CDA

DENK

VVD

FvD

PvdD

50PLUS

D66

GL


Nr. 28 MOTIE VAN HET LID DROST C.S.

Voorgesteld 20 juni 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Wet straffen en beschermen leidt tot een grote wijziging in de regeling van de voorwaardelijke invrijheidsstelling en de detentiefasering als geheel;

overwegende dat er bij diverse organisaties zorgen zijn over onder andere de gevolgen van de inperking van de maximumduur van de voorwaardelijke invrijheidsstelling (vi) voor de re-integratie van gedetineerden, de kans op recidive en de deelname aan een vi-traject;

overwegende dat bepaalde gevolgen van de wet, bijvoorbeeld voor mensen met een licht verstandelijke beperking, mogelijk al op korte termijn zichtbaar worden, maar dat de gevolgen voor resocialisatie en het voorkomen van recidive pas op latere termijn zichtbaar zullen worden;

constaterende dat in het wetsvoorstel geen evaluatiebepaling is opgenomen;

verzoekt de regering, een kader op te stellen waarlangs de Wet straffen en beschermen, eventueel in fasen, zal worden geëvalueerd met daarin specifieke voorstellen voor KPI's, en de Kamer hierover uiterlijk in het najaar te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Drost

Van Wijngaarden

Van den Berge

Van Toorenburg

Van Nispen


Wijziging van de Penitentiaire beginselenwet, het Wetboek van Strafrecht en enige andere wetten in verband met de wijziging van de regeling inzake detentiefasering en voorwaardelijke invrijheidstelling (Wet straffen en beschermen)

2019-06-20
Dossier: 35122
Indiener(s): Michiel van Nispen (SP), Madeleine van Toorenburg (CDA), Niels van den Berge (GL), Jeroen van Wijngaarden (VVD), Drost
Onderwerpen: recht strafrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35122-28.html