Stemming

Motie van het lid Drost c.s. over een kader waarlangs de Wet straffen en beschermen zal worden geëvalueerd

86,7 %
13,3 %


CU

VVD

PVV

SP

DENK

FvD

D66

CDA

PvdD

50PLUS

GL

PvdA

SGP


Nr. 28 MOTIE VAN HET LID DROST C.S.

Voorgesteld 20 juni 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Wet straffen en beschermen leidt tot een grote wijziging in de regeling van de voorwaardelijke invrijheidsstelling en de detentiefasering als geheel;

overwegende dat er bij diverse organisaties zorgen zijn over onder andere de gevolgen van de inperking van de maximumduur van de voorwaardelijke invrijheidsstelling (vi) voor de re-integratie van gedetineerden, de kans op recidive en de deelname aan een vi-traject;

overwegende dat bepaalde gevolgen van de wet, bijvoorbeeld voor mensen met een licht verstandelijke beperking, mogelijk al op korte termijn zichtbaar worden, maar dat de gevolgen voor resocialisatie en het voorkomen van recidive pas op latere termijn zichtbaar zullen worden;

constaterende dat in het wetsvoorstel geen evaluatiebepaling is opgenomen;

verzoekt de regering, een kader op te stellen waarlangs de Wet straffen en beschermen, eventueel in fasen, zal worden geëvalueerd met daarin specifieke voorstellen voor KPI's, en de Kamer hierover uiterlijk in het najaar te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Drost

Van Wijngaarden

Van den Berge

Van Toorenburg

Van Nispen


Motie van het lid Drost c.s. over een kader waarlangs de Wet straffen en beschermen zal worden geëvalueerd

2019-06-20
Dossier: 35122
Indiener(s): Jeroen van Wijngaarden (VVD), Niels van den Berge (GL), Nico Drost (CU), Madeleine van Toorenburg (CDA), Michiel van Nispen (SP)
Onderwerpen: recht strafrecht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35122-28.html