Stemming

Amendement van de leden Sneller en Buitenweg over het gebruik van documenten waarover het bestuursorgaan bij indiening van het verzoek nog niet beschikte

35,6 %
64,4 %


DENK

GL

CU

CDA

vKA

SP

VVD

PVV

PvdA

Krol

50PLUS

FVD

D66

SGP

PvdD


Nr. 19 AMENDEMENT VAN DE LEDEN SNELLER EN BUITENWEG

Ontvangen 12 januari 2021

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I wordt na onderdeel N een onderdeel ingevoegd, luidende:

Na

Na artikel 4.2 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 4.2a Documenten waarop het verzoek betrekking heeft

  • 1. Bij de beslissing op het verzoek worden de documenten betrokken waarover het bestuursorgaan beschikt op het tijdstip van beslissen.

  • 2. Bij de beslissing op bezwaar is het bestuursorgaan niet gehouden documenten te betrekken waarover het ten tijde van de beslissing op het verzoek nog niet beschikte.

Toelichting

De Nederlandse Vereniging van Journalisten heeft voorgesteld om de beslistermijn te verkorten. Bij omvangrijke verzoeken betekent verkorting van de beslistermijn nog niet dat deze sneller worden afgedaan. Met dit voorgestelde nieuwe artikel wordt op andere wijze beoogd een prikkel in te voeren om bestuursorganen te bewegen sneller op een verzoek om informatie te beslissen. Daartoe wordt bepaald dat, in afwijking van de onder de Wob geldende jurisprudentie, bij een beslissing op een dergelijk verzoek ook documenten moeten worden betrokken waarover het bestuursorgaan bij indiening van het verzoek nog niet beschikte. Om misbruik van deze bepaling te voorkomen, wordt bepaald dat een bestuursorgaan in bezwaar niet verplicht is om documenten bij de beslissing op bezwaar te betrekken, waarover het bestuursorgaan bij de beslissing in primo nog niet beschikte. Het bestuursorgaan is daartoe wel bevoegd en kan daar in een latere fase niet op terugkomen.

Sneller Buitenweg


Amendement van de leden Sneller en Buitenweg over het gebruik van documenten waarover het bestuursorgaan bij indiening van het verzoek nog niet beschikte

2021-01-12
Dossier: 35112
Indiener(s): Joost Sneller (D66), Kathalijne Buitenweg (GL)
Onderwerpen: bestuursrecht recht
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35112-19.html