Stemming

Gewijzigd amendement van het lid Dik-Faber c.s. ter vervanging van nr. 16 over een cliëntenraad per locatie tenzij dit niet redelijk is of er geen behoefte is

85,3 %
14,7 %


DENK

SP

SGP

PVV

50PLUS

GL

PvdD

FvD

PvdA

CDA

VVD

D66

CU


Nr. 38 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 16

Ontvangen 15 november 2018

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het vierde lid komt te luiden:

  • 4. Onverminderd het eerste lid kan een instelling meerdere cliëntenraden instellen. Indien een instelling die erop is ingericht cliënten langdurig te laten verblijven of die bij cliënten thuis zorg laat verlenen, meerdere locaties in stand houdt, is deze instelling verplicht om voor elk van die locaties een cliëntenraad in te stellen, tenzij een voor zo een locatie representatief te achten delegatie van cliënten of hun vertegenwoordigers heeft aangegeven hier geen behoefte aan te hebben of dit in redelijkheid voor een of meer van die locaties niet aangewezen is.

2. Het zesde lid, wordt als volgt gewijzigd:

a. Aan het slot van de eerste volzin wordt toegevoegd «, waarbij aan een cliëntenraad die de belangen van de cliënten op een bepaalde locatie behartigt in elk geval de taken en bevoegdheden worden toegekend met betrekking tot aangelegenheden die specifiek de cliënten op die locatie raken.»

b. In de tweede volzin wordt «Daarbij kan de» vervangen door «De» en wordt voor het woord «niet» het woord «kan» ingevoegd.

II

Artikel 13 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid wordt onder vervanging van «, en» aan het slot van onderdeel c door een puntkomma, onderdeel d vervangen door:

  • d. een representatief te achten delegatie van cliënten of hun vertegenwoordigers aan de commissie kan verzoeken een beslissing te nemen als bedoeld in artikel 12, zesde lid, en

  • e. een voor een locatie representatief te achten delegatie van cliënten of hun vertegenwoordigers aan de commissie een geschil kan voorleggen over de uitvoering van artikel 3, vierde lid.

2. Het achtste lid komt als volgt te luiden:

  • 8. De kosten voor het voorleggen van een verzoek als bedoeld in het derde lid, onderdelen d en e, komen voor rekening van de instelling, met uitzondering van de kosten van juridische bijstand indien onderdeel d van toepassing is. In rechtsgedingen als bedoeld in het vijfde lid, kan de delegatie, bedoeld in het derde lid, onderdeel d of e, niet in de proceskosten worden veroordeeld.

Toelichting

De indieners zijn van mening dat lokale medezeggenschap, dicht bij de cliënten, de norm moet zijn. In het wetsvoorstel is de bepaling over het instellen van meerdere cliëntenraden echter aangepast ten opzichte van het consultatievoorstel («nee, tenzij» in plaats van «ja, tenzij»). Wel moeten instellingen voor langdurige verblijfszorg en thuiszorg desgevraagd een lokale cliëntenraad instellen indien dat redelijkerwijs van hen kan worden verlangd. Het verzoek hiertoe moet echter worden gedaan door een representatief te achten delegatie van cliënten of hun vertegenwoordigers («ja, mits»). De indieners zijn van mening dat dit onvoldoende recht doet aan het streven dat de regering heeft om lokale medezeggenschap de norm te laten zijn. Met dit amendement wordt geregeld dat instellingen voor langdurige verblijfszorg en thuiszorg verplicht worden per locatie een cliëntenraad in te stellen, tenzij hier geen behoefte aan is of dit in redelijkheid voor een of meerdere locaties niet aangewezen is («ja, tenzij»). Het is dan aan de instelling/locatie om te beargumenteren dat het niet redelijk is om voor een locatie een aparte cliëntenraad in te stellen. De behoefte vanuit cliënten is hierbij dus leidend; het is uitdrukkelijk niet de bedoeling van de indieners dat er cliëntenraden per locatie worden ingesteld, terwijl daar geen behoefte aan is.

Voorts regelt dit amendement dat een nieuwe lokale cliëntenraad ook de bijbehorende taken en bevoegdheden krijgt met betrekking tot onderwerpen die specifiek betrekking hebben op de groep cliënten waarvoor de lokale cliëntenraad is ingesteld. Hiermee wordt voorkomen dat een (centrale) cliëntenraad de komst van een nieuwe cliëntenraad kan blokkeren, door goedkeuring te onthouden aan wijziging van de medezeggenschapsregeling.

Het tweede onderdeel van het amendement regelt dat de commissie van vertrouwenslieden waarborgt dat een voor een locatie representatief te achten delegatie van cliënten of hun vertegenwoordigers een geschil kan voorleggen als er discussie is over de vraag of het redelijk is om voor een locatie een aparte cliëntenraad in te stellen.

Dik-Faber Slootweg Hijink Bergkamp Ellemeet Kerstens


Nieuwe bepalingen met betrekking tot de medezeggenschap van cliënten in zorginstellingen (Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018)

2018-11-15
Dossier: 34858
Indiener(s): John Kerstens (PvdA), Corinne Ellemeet (GL), Vera Bergkamp (D66), Maarten Hijink (SP), Evert Jan Slootweg (CDA), Carla Dik-Faber (CU)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34858-38.html