Stemming

Amendement van de leden Von Martels en Ziengs over een evaluatiebepaling verbod asbestdaken

100,0 %
0,0 %


FVD

D66

SP

CU

GL

PvdD

CDA

DENK

SGP

PVV

50PLUS

PvdA

VVD


Nr. 10 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VON MARTELS EN ZIENGS

Ontvangen 10 oktober 2018

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Na artikel II wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL IIA

Onze Minister van Infrastructuur en Waterstaat zendt uiterlijk op 1 januari 2022 aan de Staten-Generaal een verslag over de voortgang van de uitvoering in verband met het tijdstip van inwerkingtreding van de krachtens deze wet gestelde regels houdende een verbod op het voorhanden hebben van asbest of een asbesthoudend product toegepast als dakbedekking.

Toelichting

Dit amendement regelt dat de voortgang van de asbestsaneringen zal worden geëvalueerd en dat de Kamer deze evaluatie ontvangt op uiterlijk 1 januari 2022. De indieners zijn van mening dat gezien een bestaande legale situatie wordt verboden, natuurlijk voor het algemeen belang te weten de volksgezondheid, er een grote verantwoordelijkheid is voor de overheid om de sanering van dakbedekking met asbest in goede banen te leiden. De evaluatie heeft tot doel dat er een moment komt waarbij de Kamer mee kan kijken bij de beantwoording van de vraag of de praktijk klaar is voor het asbestdakenverbod en in het bijzonder hoe de voortgang van de asbestsanering verloopt ten opzichte van de nog resterende opgave wat betreft de hoeveelheid nog te saneren daken en de moeilijkheden bij de resterende sanering. Zo kan de Kamer op tijd in overleg treden met de Minister over de wijze waarop de saneringsopgave met oog voor de betaalbaarheid voor inwoners en bedrijven kan worden volbracht voor het ingaan van het verbod.

Von Martels Ziengs


Amendement van de leden Von Martels en Ziengs over een evaluatiebepaling verbod asbestdaken

2018-10-10
Dossier: 34675
Indiener(s): Erik Ziengs (VVD), Maurits von Martels (CDA)
Onderwerpen: bodem natuur en milieu
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34675-10.html