Stemming

Motie van het lid Straus c.s. over de Onderwijscoöperatie als een breed gedragen beroepsorganisatie

96,7 %
3,3 %


Klein

GL

PVV

D66

PvdD

CDA

Houwers

CU

SP

GrKÖ

PvdA

GrBvK

VVD

Van Vliet

50PLUS

SGP


Nr. 16 MOTIE VAN HET LID STRAUS C.S.

Voorgesteld 5 oktober 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Onderwijscoöperatie het vertegenwoordigend orgaan is van de lerarenberoepsgroep die het lerarenregister beheert en organiseert;

overwegende dat het lerarenregister van, voor en door de leraren is;

overwegende dat de Onderwijscoöperatie nu bestaat uit vijf lidorganisaties en individuele leraren die via de lerarenadviesraad inspraak hebben op het beleid van de Onderwijscoöperatie;

van mening dat de Onderwijscoöperatie zich in de toekomst zou moeten ontwikkelen naar een breedgedragen beroepsorganisatie van de leraren die goede contacten onderhoudt met werknemers- en werkgeversorganisaties;

verzoekt de regering, de Onderwijscoöperatie te stimuleren om de vereniging op termijn zo in te richten dat individuele leraren lid kunnen worden van de vereniging, het bestuur door hen gekozen wordt en zij zo direct inspraak krijgen op het beleid van de Onderwijscoöperatie,

en gaat over tot de orde van de dag.

Straus

Van Meenen

Ypma.


Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet educatie en beroepsonderwijs in verband met de invoering van het lerarenregister en het registervoorportaal

2016-10-05
Dossier: 34458
Indiener(s): Paul van Meenen (D66), Loes Ypma (PvdA), Karin Straus (VVD)
Onderwerpen: onderwijs en wetenschap organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34458-16.html