Stemming

Amendement van de leden Van Toorenburg en Azmani over de mogelijkheid van verplichte insluiting bij geen deelname aan activiteiten

70,0 %
30,0 %


D66

PvdA

CDA

SP

SGP

CU

DENK

50PLUS

PvdD

GL

PVV

FVD

VVD


Nr. 17 AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN TOORENBURG EN AZMANI

Ontvangen 11 juni 2018

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Aan artikel 36 wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 3. In afwijking van het eerste lid, onder a, kan de vreemdeling gedurende activiteiten waaraan hij niet wenst deel te nemen, worden verplicht zich in de gesloten verblijfsruimte op te houden.

Toelichting

Dit amendement regelt dat het artikel inzake het beheersregime wordt aangevuld met een bepaling die regelt dat de vreemdeling in het beheersregime die niet wenst deel te nemen aan activiteiten, verplicht kan worden zich op te houden in de gesloten verblijfsruimte. Het is niet werkbaar dat grote groepen vreemdelingen in het beheersregime achterblijven op de afdeling met het risico dat daar de orde en veiligheid worden verstoord. Hiermee wordt nadrukkelijk niet beoogd dat vreemdelingen te gemakkelijk worden ingesloten. Het gaat erom dat het personeel onverdeelde aandacht kan besteden aan vreemdelingen die aan activiteiten willen deelnemen. Deze vreemdelingen mogen niet de dupe worden van anderen die zich aan activiteiten onttrekken. Met de insluiting wordt mogelijk het maximaal aantal uren insluiting per dag overschreden, maar bij de belangenafweging moet de orde en veiligheid prioriteit krijgen.

Van Toorenburg Azmani


Amendement van de leden Van Toorenburg en Azmani over de mogelijkheid van verplichte insluiting bij geen deelname aan activiteiten

2018-06-11
Dossier: 34309
Indiener(s): Malik Azmani (VVD), Madeleine van Toorenburg (CDA)
Onderwerpen: immigratie migratie en integratie
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34309-17.html