Stemming

Amendement van de leden Bruins Slot en Bergkamp ter vervanging van nr. 26 waarmee het concept 'gewaarborgde hulp' zoals ontwikkeld onder de Wlz in de Zvw geïntroduceerd wordt

46,0 %
54,0 %


PvdA

CDA

PvdD

D66

CU

GrKÖ

Houwers

PVV

Van Vliet

SP

GrBvK

Klein

VVD

GL

50PLUS

SGP


Nr. 32 AMENDEMENT VAN DE LEDEN BRUINS SLOT EN BERGKAMP TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 261

Ontvangen 27 januari 2016

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In artikel I wordt onderdeel A als volgt gewijzigd:

1. De aanhef komt te luiden:

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel k komt te luiden:.

2. Er wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

2. Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel aa door een puntkomma wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

bb. gewaarborgde hulp:

door de verzekerde ingeschakelde hulp van een derde die aantoonbaar instaat voor de nakoming van de aan het persoonsgebonden budget verbonden verplichtingen.

II

In artikel I, onderdeel B, wordt aan artikel 13a een lid toegevoegd, luidende:

  • 4. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur wordt bepaald onder welke voorwaarden de verzekerde die beschikt over gewaarborgde hulp in aanmerking komt voor een Zvw-pgb.

Toelichting

In het onderliggende wetsvoorstel stelt de regering dat ouderen die niet in staat zijn zelfstandig aan de verplichtingen die voortvloeien uit een Zvw-pgb te voldoen alleen nog in aanmerking kunnen komen voor een pgb als zij een wettelijke vertegenwoordiger hebben.

Bij de totstandkoming van de bestuurlijke afspraken is afgesproken dit te beperken tot een wettelijk vertegenwoordiger. Dit biedt, zo stelt de regering, extra waarborgen om kwaadwillenden buiten het systeem te houden. In de fraudetoets werd dit door verschillende partijen onderschreven. Tegelijkertijd is het signaal bekend dat dat betekent dat partners of kinderen niet kunnen fungeren als vertegenwoordiger, als zij geen gang naar de rechter maken om de vertegenwoordiging te formaliseren. Met gehandicaptenorganisaties is afgesproken dat er in onderling overleg bekeken zal worden of uitbreiding van de vertegenwoordiger, bijvoorbeeld naar naaste familieleden, op een verantwoorde wijze mogelijk is.

De indieners vinden het vreemd dat alleen voor het pgb in de Zorgverzekeringswet deze specifieke voorwaarde wordt gesteld. Daarom willen de indieners aansluiten bij de voorwaarden die gesteld worden in de Wet langdurige zorg, door aan te sluiten bij het onder die wet ontwikkelde concept «gewaarborgde hulp». Een gewaarborgde hulp kan een wettelijke vertegenwoordiger zijn maar dit hoeft niet. Gewaarborgde hulp is hulp van iemand die de verzekerde inschakelt en van wie voldoende aannemelijk is gemaakt dat hij de aan het pgb verbonden verplichtingen kan naleven. Van een partner die al jaren voor een dementerende partner het pgb in beheer heeft, mag dit bijvoorbeeld verwacht worden.

Bij beoordeling van de vraag of de verzekerde die beschikt over gewaarborgde hulp in aanmerking komt voor een Zvw-pgb als bedoeld in artikel 13a, vierde lid, zijn de artikelen 5.4 tot en met 5.12 en 5.18 van de Regeling langdurige zorg in ieder geval van overeenkomstige toepassing.

Bruins Slot Bergkamp


Amendement van de leden Bruins Slot en Bergkamp ter vervanging van nr. 26 waarmee het concept 'gewaarborgde hulp' zoals ontwikkeld onder de Wlz in de Zvw geïntroduceerd wordt

2016-01-27
Dossier: 34233
Indiener(s): Vera Bergkamp (D66), Hanke Bruins Slot (CDA)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34233-32.html