Stemming

Amendement van het lid Bashir over de mogelijkheid tot het vaststellen van maximumtarieven.

56,0 %
44,0 %


Houwers

Klein

GL

CU

CDA

SGP

VVD

GrBvK

SP

Van Vliet

PvdA

PVV

50PLUS

GrKÖ

PvdD

D66


Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID BASHIR

Ontvangen 27 mei 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel B, wordt in artikel 30, tweede lid, onderdeel b, na «de tarieven» ingevoegd: , waaronder de vaststelling van maximumtarieven,.

Toelichting

In het voorgestelde artikel 30, tweede lid, onderdeel b van de Wet personenvervoer 2000 is bepaald dat bij of krachtens algemene maatregel van bestuur regels kunnen worden gesteld die betrekking hebben op de tarieven, in het belang van de toegankelijkheid, gebruiksvriendelijkheid en interoperabiliteit van het openbaar vervoer. In de memorie van toelichting (Kamerstukken II, 2014/15, 34 042, nr. 3, p. 9) wordt geëxpliciteerd dat géén regels zullen worden gesteld over de (maximale) hoogte van de tarieven.

Dit amendement regelt dat bij algemene maatregel van bestuur ook regels kunnen worden gesteld over de vaststelling van maximumtarieven.

Regels voor maximumtarieven kunnen in sommige situaties nodig zijn, met name als de tarieven in een gebied ernstig af gaan wijken van gemiddelde tarieven en daarmee van concessiegrensoverschrijdend of nationaal belang zijn. Dit amendement laat in principe alle tariefvrijheid in stand, maar creëert ook een mogelijkheid om bij ernstige tariefafwijkingen in te kunnen grijpen en maximumtarieven vast te kunnen stellen.

Bashir


Amendement van het lid Bashir over de mogelijkheid tot het vaststellen van maximumtarieven.

2015-05-27
Dossier: 34042
Indiener(s): Farshad Bashir (SP)
Onderwerpen: economie organisatie en beleid transport verkeer
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34042-9.html