Stemming

Amendement van het lid Van Toorenburg over een lichte voorhang en een zware nahang voor de AMvB die ziet op de eisen die worden gesteld aan de verwerking van persoonsgegevens door kansspelaanbieders

29,3 %
69,3 %


PvdD

VVD

GrBvK

PVV

CDA

Houwers

PvdA

50PLUS

Klein

GL

D66

GrKÖ

CU

Van Vliet

SP

SGP


Nr. 62 AMENDEMENT VAN HET LID VAN TOORENBURG

Ontvangen 30 juni 2016

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I wordt na onderdeel FF een onderdeel toegevoegd, luidende:

GG

Na artikel 39 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 40

  • 1. De voordracht voor een krachtens artikel 31k, artikel 31m, artikel 33da of artikel 33h vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.

  • 2. Een krachtens artikel 31k, artikel 31m, artikel 33da of artikel 33h vastgestelde algemene maatregel van bestuur wordt aan beide kamers der Staten-Generaal overgelegd. Hij treedt in werking op een tijdstip dat nadat vier weken na de overlegging zijn verstreken bij koninklijk besluit wordt vastgesteld, tenzij binnen die termijn door of namens een der kamers of door ten minste een vijfde van het grondwettelijk aantal leden van een der kamers de wens te kennen wordt gegeven dat het onderwerp van de algemene maatregel van bestuur bij wet wordt geregeld. In dat geval wordt een daartoe strekkend voorstel van wet zo spoedig mogelijk ingediend. Indien het voorstel van wet wordt ingetrokken of indien een van de beide kamers van de Staten-Generaal besluit het voorstel niet aan te nemen, wordt de algemene maatregel van bestuur ingetrokken.

Toelichting

Dit amendement regelt dat een lichte voorhang en een zware nahang voor de AMvB die ziet op de eisen die worden gesteld aan de verwerking van persoonsgegevens door kansspelaanbieders. Hiermee wordt een zo groot mogelijke betrokkenheid van de Kamers bij dit onderwerp gerealiseerd.

Van Toorenburg


Amendement van het lid Van Toorenburg over een lichte voorhang en een zware nahang voor de AMvB die ziet op de eisen die worden gesteld aan de verwerking van persoonsgegevens door kansspelaanbieders

2016-06-30
Dossier: 33996
Indiener(s): Madeleine van Toorenburg (CDA)
Onderwerpen: financieel toezicht financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33996-62.html