Stemming

Gewijzigd amendement van het lid Van Wijngaarden ter vervanging van nr. 19 dat regelt dat onvrijwillige uitsluiting van deelname aan kansspelen alleen wordt toegepast als er geen andere oplossing meer is

62,0 %
36,7 %


50PLUS

Klein

PVV

GrKÖ

PvdA

SGP

Van Vliet

GrBvK

D66

Houwers

CU

PvdD

VVD

GL

SP

CDA


Nr. 27 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN WIJNGAARDEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 19

Ontvangen 23 juni 2016

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel R, wordt artikel 33da als volgt gewijzigd:

1. Na het eerste lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

  • 1a. Een persoon als bedoeld in artikel 33h, tweede lid, onder b, wordt slechts in het register opgenomen, indien dit noodzakelijk is ter voorkoming van schade als bedoeld in dat onderdeel, en indien aannemelijk is geworden dat niet kan worden volstaan met minder ingrijpende maatregelen.

2. Het derde lid komt te luiden:

  • 3. De raad van bestuur, bedoeld in artikel 33a, stelt beleidsregels vast over de wijze waarop de uitsluiting bedoeld in het eerste lid en in het 1a-de lid wordt toegepast. De beleidsregels behoeven de goedkeuring van Onze Minister van Veiligheid en Justitie.

Toelichting

Tijdelijke uitsluiting van deelname aan risicovolle kansspelen op afstand, in speelautomatenhallen en in speelcasino’s is het sluitstuk op het verslavingspreventiebeleid. Het biedt de speler de mogelijkheid om afstand te nemen van die kansspelen en bij verslavingszorg hulp te zoeken voor zijn probleem, zodat zijn probleem kan worden opgelost. Indiener is van mening dat tijdelijke uitsluiting vooral effectief is bij spelers die bereid zijn afstand te nemen tot kansspelen en hulp te zoeken om het speelgedrag te veranderen. De daarvoor noodzakelijke wil kan maar moeilijk worden afgedwongen. Spelers die tegen hun wil in het centraal register uitsluiting kansspelen worden ingeschreven zijn in het algemeen suboptimaal gemotiveerd om hulp te zoeken en geneigd te willen blijven spelen. Volgens verslavingsdeskundigen bestaat dan het risico dat uitwijken naar het illegale aanbod waar geheel geen sprake is van verslavingszorg. Dit vormt een bedreiging voor deze mensen. Daarnaast verdwijnt de speler uit het beeld van de vergunninghoudende kansspelaanbieder, die hem hierdoor niet op zijn speelgedrag kan aanspreken. Ook staat het op gespannen voet met iemands persoonlijke vrijheid en levenssfeer wanneer hij of zij tegen zijn wil wordt opgenomen in een register van probleemspelers. Gedwongen uitsluiting is voor de betrokken spelers dus zeer ingrijpend. Het gaat ook verder dan maatregelen tegen andere vormen van verslaving zoals alcoholverslaving.

Indiener is daarom van mening dat gedwongen uitsluiting van spelers met behoedzaam beleid en oog voor de negatieve bijwerkingen moet worden toegepast. Met dit amendement wordt beoogd te bewerkstelligen dat spelers alleen tegen hun wil kunnen worden ingeschreven in het centraal register kansspelen op afstand en daarmee worden uitgesloten van deelname aan kansspelen op afstand, in speelautomatenhallen en in speelcasino’s als er geen andere oplossing meer is. Onvrijwillige uitsluiting vindt slechts plaats indien dit absoluut noodzakelijk om te voorkomen dat de betrokkene zichzelf of zijn naasten schade berokkent en er geen minder ingrijpende oplossingen mogelijk zijn. In door de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit op te stellen beleidsregels wordt nader uitgewerkt wat onder uiterste noodzaak verstaan moet worden. Het amendement laat onverlet dat de betrokken vergunninghouders bepaalde spelers, al dan niet in het kader van het verslavingspreventiebeleid en al dan niet in samenwerking met andere vergunninghouders, tijdelijk van deelname aan de door hen georganiseerde kansspelen kunnen uitsluiten. Wetstechnisch is dit amendement vormgegeven door invoeging van een nieuw lid in artikel 33da.

Van Wijngaarden


Gewijzigd amendement van het lid Van Wijngaarden ter vervanging van nr. 19 dat regelt dat onvrijwillige uitsluiting van deelname aan kansspelen alleen wordt toegepast als er geen andere oplossing meer is

2016-06-23
Dossier: 33996
Indiener(s): Jeroen van Wijngaarden (VVD)
Onderwerpen: financieel toezicht financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33996-27.html