Stemming

Motie van het lid Keijzer over de Wlz op de lange termijn niet overdragen naar de Zorgverzekeringswet

54,0 %
45,3 %


Van Vliet

VVD

PvdA

GrBvK

CDA

SP

CU

PVV

50PLUS/Baay-Timmerman

D66

50PLUS/Klein

PvdD

GL

SGP


Nr. 99 MOTIE VAN HET LID KEIJZER

Voorgesteld 11 september 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten sinds 1968 een volksverzekering was waarbij solidariteit tussen jong en oud, gezond en ziek het fundament van deze wet was;

constaterende dat de regering het voornemen heeft om 1 januari 2015 de Wet langdurige zorg in te voeren;

overwegende dat de Wet langdurige zorg ook een volksverzekering dient te blijven waarbij solidariteit tussen jong en oud, gezond en ziek eveneens het fundament van de wet is;

van mening dat de wet nimmer risicodragend kan worden overgedragen naar zorgverzekeraars die een winstoogmerk hebben;

roept de regering op, de Wlz een volksverzekering te laten blijven en deze ook op de lange termijn niet over te dragen naar de zorgverzekeringswet;

en gaat over tot de orde van de dag.

Keijzer


Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg)

2014-09-11
Dossier: 33891
Indiener(s): Mona Keijzer (CDA)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33891-99.html