Stemming

Amendement van de leden Bergkamp en Otwin van Dijk ter vervanging nr. 22 dat regelt dat de aspecten die bij de bespreking omtrent "de wijze waarop de verzekerde zijn leven wenst in te richten" aan de orde moeten komen, in een AMvB i.p.v. in de wet worden vastgelegd

78,7 %
20,7 %


50PLUS/Baay-Timmerman

CU

GL

50PLUS/Klein

VVD

D66

Van Vliet

PvdA

SP

CDA

PvdD

PVV

GrBvK

SGP


Nr. 30 AMENDEMENT VAN DE LEDEN BERGKAMP EN OTWIN VAN DIJK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 221

Ontvangen 5 september 2014

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel 8.1.1 komt het tweede lid te luiden:

  • 2. Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald aan welke aspecten in ieder geval aandacht wordt besteed bij de bespreking van de onderwerpen, genoemd in het eerste lid, onder c.

Toelichting

In artikel 8.1.1, tweede lid, van het wetsvoorstel wordt tot op hoog detailniveau vastgelegd aan welke onderwerpen bij de zorgplanbespreking expliciet aandacht moet worden besteed. Indieners zijn van mening dat dit hoge detailniveau niet past bij het «stelselkarakter» van onderhavige wet. Bovendien leidt de bepaling tot een aanzienlijke regeldruk voor zorginstellingen en is er door de onderwerpen op wetsniveau vast te leggen weinig ruimte voor flexibiliteit. Met onderhavig amendement wordt beoogd dat de bespreekpunten niet in de wet, maar bij algemene maatregel van bestuur kunnen worden bepaald.

Bergkamp Otwin van Dijk


Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg)

2014-09-05
Dossier: 33891
Indiener(s): Otwin van Dijk (PvdA), Vera Bergkamp (D66)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33891-30.html