Stemming

Amendement van het lid Dik-Faber c.s. ter vervanging van nr. 40 dat regelt dat het CIZ op aanvraag van een verzekerde een passende indicatie vaststelt, waarin wordt voorzien in alle benodigde zorg (inclusief structurele meerzorg).

99,3 %
0,0 %


SP

GrBvK

CU

50PLUS/Baay-Timmerman

PvdA

VVD

D66

SGP

GL

CDA

50PLUS/Klein

PvdD

Van Vliet

PVV


Nr. 150 AMENDEMENT VAN HET LID DIK-FABER C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 401

Ontvangen 23 september 2014

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

Aan artikel 3.2.2, eerste lid, wordt een volzin toegevoegd, luidende: Het recht op zorg dat wordt vastgesteld in het indicatiebesluit sluit aan bij de behoefte van de verzekerde.

Toelichting

Dit amendement bewerkstelligt dat het CIZ op aanvraag van een verzekerde een passende indicatie vaststelt, waarin wordt voorzien in alle benodigde zorg. Dat kan ook betekenen dat naast het aangewezen zorgprofiel en het bijbehorend zorgzwaartepakket (zzp) een indicatie wordt afgegeven voor tijdelijke of structurele meerzorg. Het systeem van zorgprofielen en zzp’s is vastgelegd in lagere regelgeving. Dit amendement beoogt niet te bewerkstelligen dat meerzorg standaard wordt meegenomen in een zorgprofiel; wel wordt geregeld dat indien iemand niet past binnen het profiel direct door het CIZ in het indicatiebesluit wordt aangegeven dat het zorgkantoor de meerzorgprocedure start. De precieze vormgeving hiervan kan, evenals nu het geval is ten aanzien van het zorgprofiel, worden uitgekristalliseerd in lagere regelgeving.

Dik-Faber O. van Dijk Van ’t Wout Bergkamp Van der Staaij


Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg)

2014-09-23
Dossier: 33891
Indiener(s): Kees van der Staaij (SGP), Vera Bergkamp (D66), Carla Dik-Faber (CU), Otwin van Dijk (PvdA), Bas van 't Wout (VVD)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33891-150.html