Stemming

Gewijzigd amendement van het lid Bergkamp ter vervanging van nr. 26 dat regelt dat in de wet nadrukkelijk wordt opgenomen dat verzekerden kunnen kiezen voor een mix van leveringsvormen.

86,0 %
13,3 %


CDA

SGP

D66

PvdA

50PLUS/Klein

SP

Van Vliet

PVV

GrBvK

CU

GL

PvdD

VVD

50PLUS/Baay-Timmerman


Nr. 124 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID BERGKAMP TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 26

Ontvangen 17 september 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel 3.3.1, eerste lid, komt te luiden:

  • 1. De verzekerde die recht heeft op zorg, kan ervoor kiezen om zijn recht tot gelding te brengen met zorg in natura, bestaande uit zorg met verblijf in een instelling, een volledig pakket thuis als bedoeld in artikel 3.3.2, eerste lid, onderdeel a, of een modulair pakket thuis als bedoeld in artikel 3.3.2, eerste lid, onderdeel b, dan wel met een persoonsgebonden budget. De verzekerde kan tevens kiezen om zijn recht tot gelding te brengen met een modulair pakket thuis in combinatie met een persoonsgebonden budget.

Toelichting

De Wet langdurige zorg voorziet in verschillende leveringsvormen van zorg, zoals zorg-in-natura en zorg door middel van het persoonsgebonden budget. Specifieker heeft de verzekerde in beginsel de keuze tussen verblijf in een instelling, een volledig pakket thuis, een modulair pakket thuis (allen zorg in natura), of het zelf inkopen van zorg met een persoonsgebonden budget. De indiener acht het wenselijk dat in de wet nadrukkelijk wordt opgenomen dat verzekerden ook kunnen kiezen voor een mix van leveringsvormen, waarbij wordt gedoeld op de mix van een modulair pakket thuis in combinatie met een persoonsgebonden budget. Onderhavig amendement strekt tot het benadrukken van deze combinatiemogelijkheid, waarmee de keuzevrijheid van de verzekerde wordt bevestigd en maatwerk mogelijk is.

Bergkamp


Gewijzigd amendement van het lid Bergkamp ter vervanging van nr. 26 dat regelt dat in de wet nadrukkelijk wordt opgenomen dat verzekerden kunnen kiezen voor een mix van leveringsvormen.

2014-09-17
Dossier: 33891
Indiener(s): Vera Bergkamp (D66)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33891-124.html