Stemming

Nader gewijzigd amendement van het lid Agema ter vervanging van nr. 71 over het invoeren in de Wlz van een bescheiden beloning voor zorgaanbieders met lage overheadkosten, waarbij deze beloning ten goede dient te komen aan het personeel op de werkvloer

22,7 %
76,7 %


50PLUS/Klein

PvdA

D66

GrBvK

VVD

PvdD

GL

SP

SGP

Van Vliet

50PLUS/Baay-Timmerman

CDA

CU

PVV


Nr. 121 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID AGEMA TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 71

Ontvangen 17 september 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Na artikel 10.1.3 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 10.1.4

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur wordt bepaald dat zorgaanbieders die belast zijn met de uitvoering van deze wet en die een overhead van ten hoogste zeven procent hebben, een bij die maatregel vast te stellen bescheiden bonus ontvangen, die volgens die maatregel te bepalen regels ten goede dient te komen aan de versterking van het personeel op de werkvloer.

Toelichting

Dit amendement regelt dat in de Wet langdurige zorg (Wlz) een overheadnorm wordt vastgesteld van 7%. Volgens de regering levert een overheadnorm van 7% een besparing op van 1.8 miljard. Zorgaanbieders die zich bezig houden met de uitvoering van de Wlz kunnen een bescheiden bonus ontvangen wanneer zij hun overheadkosten terugbrengen tot minder dan acht procent. Deze bonus dient ten goede te komen aan de zorg op de werkvloer, waarvoor bij of krachtens algemene maatregel van bestuur regels worden gesteld. Onder overhead wordt hier verstaan de kosten van het ondersteunend personeel zoals de financiële administratie, secretaresses, de afd. P&O, clustermanagers, locatiehoofden, enz. De hoogte van de bonus wordt bij algemene maatregel van bestuur vastgesteld.

Agema


Nader gewijzigd amendement van het lid Agema ter vervanging van nr. 71 over het invoeren in de Wlz van een bescheiden beloning voor zorgaanbieders met lage overheadkosten, waarbij deze beloning ten goede dient te komen aan het personeel op de werkvloer

2014-09-17
Dossier: 33891
Indiener(s): Fleur Agema (PVV)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33891-121.html