Stemming

Nader gewijzigd amendement van het lid Agema ter vervanging van nr. 70 over het invoeren in de AWBZ, indien de Wlz na 2015 in werking treedt, van een bescheiden beloning voor zorgaanbieders met lage overheadkosten, waarbij deze beloning ten goede dient te komen aan het personeel op de werkvloer

22,7 %
76,7 %


Van Vliet

SGP

CDA

CU

PvdA

VVD

PvdD

PVV

D66

50PLUS/Klein

GL

SP

50PLUS/Baay-Timmerman

GrBvK


Nr. 120 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID AGEMA TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 70

Ontvangen 17 september 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Na artikel 12.1.20 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 12.1.21

Aan artikel 1 van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 8. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur wordt bepaald dat zorgaanbieders die belast zijn met de uitvoering van deze wet en die een overhead van ten hoogste zeven procent hebben, een bij die maatregel vast te stellen bescheiden bonus ontvangen, die volgens die maatregel te bepalen regels ten goede dient te komen aan de versterking van het personeel op de werkvloer.

II

Aan artikel 13.1.1, wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 4. Artikel 12.1.21 treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst.

Toelichting

Dit amendement regelt dat in de Algemene Wet bijzondere Ziektekosten (AWBZ) een overheadnorm wordt vastgesteld van 7%. Volgens de regering levert een overheadnorm van 7% een besparing op van 1.8 miljard. Zorgaanbieders die zich bezig houden met de uitvoering van de AWBZ kunnen een bescheiden bonus ontvangen wanneer zij hun overheadkosten terugbrengen tot minder dan acht procent. Deze bonus dient ten goede te komen aan de zorg op de werkvloer, waarvoor bij of krachtens algemene maatregel van bestuur regels worden gesteld. Onder overhead wordt hier verstaan de kosten van het ondersteunend personeel zoals de financiële administratie, secretaresses, de afd. P&O, clustermanagers, locatiehoofden, enz. De hoogte van de bonus wordt bij algemene maatregel van bestuur vastgesteld.

Wanneer de Wet langdurige zorg later dan 2015 in werking treedt, betekent dit dat deze nieuwe bepaling een jaar lang van toepassing is binnen de huidige AWBZ.

Agema


Nader gewijzigd amendement van het lid Agema ter vervanging van nr. 70 over het invoeren in de AWBZ, indien de Wlz na 2015 in werking treedt, van een bescheiden beloning voor zorgaanbieders met lage overheadkosten, waarbij deze beloning ten goede dient te komen aan het personeel op de werkvloer

2014-09-17
Dossier: 33891
Indiener(s): Fleur Agema (PVV)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33891-120.html