Stemming

Motie van het lid Otwin van Dijk c.s. over een zorgvernieuwingsagenda voor de langdurige zorg

79,3 %
20,0 %


VVD

Van Vliet

PVV

CU

50PLUS/Baay-Timmerman

SGP

GrBvK

PvdD

PvdA

SP

50PLUS/Klein

CDA

GL

D66


Nr. 106 MOTIE VAN HET LID OTWIN VAN DIJK C.S.

Voorgesteld 11 september 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Wet langdurige zorg de ruimte biedt om tot een structurele verbetering en vernieuwing van de langdurige zorg te komen, onder meer door een uitgebreid experimenteerartikel;

overwegende dat de langdurige zorg zich kenmerkt door grote verschillen in kwaliteit tussen aanbieders, een sterk aanbodgericht karakter en weinig prikkels voor zorgvernieuwing;

overwegende dat zorgvernieuwing belemmerd kan worden door een vaststaande bekostigingssystematiek en door de noodzaak van zekerheid en continuïteit van zorg voor cliënten in de langdurige zorg;

verzoekt de regering, de Kamer vóór 1 januari 2015 een zorgvernieuwingsagenda voor de langdurige zorg te zenden, waarin de volgende zaken worden onderzocht en nader uitgewerkt:

  • het vastleggen van outcome-criteria, het verhogen en inzichtelijk maken van de kwaliteit en het (meer) belonen op kwaliteit en uitkomsten;

  • het (meer) persoonsvolgend maken van de financiering;

  • toekomstige aantal en positionering van zorgkantoren;

  • het vertalen van tussentijdse uitkomsten van de experimenten in het kader van de proeftuinen en pilots «betere zorg met minder kosten» en van de uitkomsten van de experimenten regelarme instellingen;

  • het scheiden van de domeinen van en ontwikkeltrajecten voor ouderenzorg en gehandicaptenzorg op het gebied van onder andere kwaliteitseisen en bekostiging;

  • het meer leggen van een directe relatie tussen de individuele kosten, zoals de eigen bijdrage, en de leverancier van de dienst;

  • het stimuleren van ondernemerschap en innovatie en het bevorderen van zorginitiatieven van onderaf;

  • het bevorderen van het scheiden van wonen en zorg;

  • het tegengaan van regeldruk, administratieve lasten en bureaucratie;

  • het versterken van de inbreng van de cliënt in de organisatie van de eigen zorg;

verzoekt de regering tevens, de start van experimenten in het kader van deze vernieuwingsagenda actief te stimuleren en vervolgens te monitoren en de Kamer vóór 1 juni 2015 te rapporteren welke experimenten worden gestart en op welke wijze ervoor gezorgd zal worden dat er voldoende experimenten zijn geweest om in 2017 besluiten te nemen ten aanzien van zorgvernieuwing,

en gaat over tot de orde van de dag.

Otwin van Dijk

Van 't Wout

Dik-Faber

Van der Staaij

Bergkamp


Motie van het lid Otwin van Dijk c.s. over een zorgvernieuwingsagenda voor de langdurige zorg

2014-09-11
Dossier: 33891
Indiener(s): Bas van 't Wout (VVD), Otwin van Dijk (PvdA), Carla Dik-Faber (CU), Vera Bergkamp (D66), Kees van der Staaij (SGP)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33891-106.html