Stemming

Gewijzigd amendement van het lid Dijkgraaf ter vervanging van nr. 9 dat specificeert wanneer de verplichting om te werken aan herplaatsing in ieder geval niet in de rede ligt

81,3 %
18,7 %


BONTES

GL

PVV

50PLUS

SGP

PvdD

PvdA

SP

VVD

CDA

CU

D66


Nr. 39 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID DIJKGRAAF TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 9

Ontvangen 13 februari 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel O, wordt aan artikel 669, eerste lid, een volzin toegevoegd, luidende: Herplaatsing ligt in ieder geval niet in de rede indien sprake is van verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer als bedoeld in het tweede lid, onderdeel e.

Toelichting

Het wetsvoorstel formuleert een algemene verplichting voor de werkgever om te werken aan herplaatsing, in aanvulling op de eis dat bij opzegging sprake dient te zijn van een redelijke grond. Indien herplaatsing niet in de rede ligt, komt de herplaatsingsverplichting te vervallen. Desondanks regelt het wetsvoorstel dat de verplichting tot herplaatsing zelfs van toepassing kan zijn in de situatie waarin sprake is van verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer, waarbij het voortduren van de arbeidsovereenkomst in redelijkheid niet van de werkgever verwacht kan worden. Dat is onwenselijk. Dit amendement specificeert dat de verplichting om te werken aan herplaatsing in dit geval niet in de rede ligt.

Dijkgraaf


Gewijzigd amendement van het lid Dijkgraaf ter vervanging van nr. 9 dat specificeert wanneer de verplichting om te werken aan herplaatsing in ieder geval niet in de rede ligt

2014-02-13
Dossier: 33818
Indiener(s): Elbert Dijkgraaf (SGP)
Onderwerpen: ontslag sociale zekerheid werk werkloosheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33818-39.html