Stemming

Amendement van het lid Klein over een differentiatie in de opbouw van de transitievergoeding voor oudere werknemers

10,7 %
89,3 %


50PLUS

D66

SP

PVV

CDA

GL

PvdD

SGP

BONTES

CU

PvdA

VVD


Nr. 33 AMENDEMENT VAN HET LID KLEIN

Ontvangen 13 februari 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel W, komt artikel 673a, eerste lid, te luiden:

 • 1. Indien de werknemer bij het eindigen of niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst 50 jaar of ouder is en de arbeidsovereenkomst ten minste 120 maanden heeft geduurd, is, in afwijking van artikel 673, lid 2, eerste zin, de transitievergoeding:

  • a. over elke periode van 12 maanden die de werknemer na het bereiken van de leeftijd van 35 jaar bij de werkgever in dienst is geweest, gelijk aan de helft van het in geld vastgestelde loon per maand;

  • b. over elke periode van 12 maanden die de werknemer na het bereiken van de leeftijd van 35 jaar en tot het bereiken van de leeftijd van 45 jaar bij de werkgever in dienst is geweest, gelijk aan het in geld vastgestelde loon per maand;

  • c. over elke periode van 12 maanden die de werknemer na het bereiken van de leeftijd van 45 jaar en tot het bereiken van de leeftijd van 55 jaar bij de werkgever in dienst is geweest, gelijk aan anderhalf keer het in geld vastgestelde loon per maand;

  • d. over elke periode van 12 maanden die de werknemer na het bereiken van de leeftijd van 55 jaar bij de werkgever in dienst is geweest, gelijk aan twee keer het in geld vastgestelde loon per maand.

Toelichting

Momenteel zijn ontslagvergoedingen via de kantonrechter niet alleen afhankelijk van het dienstverband, maar ook van de leeftijd van de werknemer. De achterliggende gedachte hierbij is, dat oudere werknemers kwetsbaarder zijn op de arbeidsmarkt en uit dien hoofde een hogere vergoeding zouden moeten krijgen bij ontslag.

De indiener is van mening dat de regering terecht ten aanzien van het systeem van de transitievergoedingen tot 2020 voor 50-plussers een uitzonderingspositie creëert omdat werkzoekenden van 50 jaar en ouder vooralsnog een slechtere arbeidsmarktpositie hebben.

De indiener wil met dit amendement bewerkstelligen dat de transitievergoeding die tot 2020 voor oudere werknemers geldt, aansluit bij de huidige kantonrechtersformule ten aanzien van de berekeningsmaatstaf. Derhalve wordt de transitievergoeding niet alleen opgebouwd over de jaren dat oudere werknemers na hun vijftigste bij een werkgever in dienst zijn geweest, zoals het huidige artikel voorstelt, maar wordt er een gedifferentieerde opbouw voorgesteld:

 • Elk dienstjaar gewerkt tot de leeftijd van 35 jaar = 0,5 maandsalaris per jaar

 • Elk dienstjaar gewerkt van de leeftijd van 35 tot de leeftijd van 45 jaar = 1 maandsalaris per gewerkt jaar

 • Elk dienstjaar gewerkt van de leeftijd van 45 tot de leeftijd van 55 jaar = 1,5 maandsalaris per gewerkt jaar

 • Elk dienstjaar vanaf de leeftijd van 55 jaar = 2 maandsalarissen per gewerkt jaar

Klein


Amendement van het lid Klein over een differentiatie in de opbouw van de transitievergoeding voor oudere werknemers

2014-02-13
Dossier: 33818
Indiener(s): Norbert Klein (50PLUS)
Onderwerpen: ontslag sociale zekerheid werk werkloosheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33818-33.html