Stemming

Tweede nader gewijzigd amendement van het lid Karabulut ter vervanging van nr. 63 dat regelt dat de in de wet opgenomen tegenprestatie komt te vervallen

15,3 %
84,7 %


CDA

SP

SGP

PvdD

50PLUS

BONTES

PvdA

VVD

D66

CU

GL

PVV


Nr. 70 TWEEDE NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID KARABULUT TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 63

Ontvangen 11 februari 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel I, onderdeel C, vervalt.

II

Artikel I, onderdeel D, wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel 1 wordt als volgt gewijzigd:

a. Onderdeel b komt te luiden:

  • b. Onderdeel c vervalt onder verlettering van de onderdelen d tot en met f tot c tot en met e.

b. In onderdeel c wordt «onderdeel d» vervangen door: onderdeel c (nieuw).

c. In onderdeel d wordt «tot g en h» vervangen door: tot f en g.

2. In onderdeel 2 wordt in het tweede lid «onderdeel d,» vervangen door «onderdeel c,».

III

In artikel I wordt na onderdeel D een onderdeel ingevoegd, luidende:

Da

In het opschrift van paragraaf 2.1 vervalt «en tegenprestatie».

IV

Artikel I, onderdeel E, wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan onderdeel 3 wordt de volgende zinsnede toegevoegd: en wordt de puntkomma aan het slot vervangen door een punt.

2. Na onderdeel 3 wordt een onderdeel ingevoegd, luidende:

3a. In het eerste lid vervalt onderdeel c.

3. In onderdeel 4 wordt «onderdelen a en c» vervangen door: onderdeel a.

4. Onderdeel 6 wordt als volgt gewijzigd:

a. In de aanhef wordt «drie leden» vervangen door: twee leden.

b. In het vijfde lid wordt «onderdelen a, b en c» vervangen door: onderdelen a en b.

c. Het zevende lid vervalt.

V

In artikel I wordt na onderdeel Y een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ya

In artikel 47b wordt «het eerste lid, onderdelen b en c» vervangen door: het eerste lid, onderdeel b.

VI

Artikel II, onderdeel F, vervalt.

VII

Artikel II, onderdeel G, vervalt.

VIII

In artikel II wordt na onderdeel G (oud) een onderdeel ingevoegd, luidende:

G0a

In artikel 37, eerste lid, vervalt, onder vervanging van de puntkomma aan het slot van onderdeel e door een punt, onderdeel f.

IX

Artikel II, onderdeel Ga, vervalt.

X

In artikel II wordt na onderdeel Ga (oud) een onderdeel ingevoegd, luidende:

Gb

In artikel 38a wordt «artikel 8, eerste lid, onderdelen e en f,» vervangen door: artikel 8, eerste lid, onderdelen d en e,.

XI

Artikel III, onderdeel B, vervalt.

XII

Artikel III, onderdeel C, vervalt.

XIII

In artikel III wordt na onderdeel C (oud) een onderdeel ingevoegd, luidende:

C0a

In artikel 37, eerste lid, vervalt, onder vervanging van de puntkomma aan het slot van onderdeel e door een punt, onderdeel f.

XIV

Artikel III, onderdeel Ca, vervalt.

XV

In artikel III wordt na onderdeel Ca (oud) een onderdeel ingevoegd, luidende:

Cb

In artikel 38a wordt «artikel 8, eerste lid, onderdelen e en f,» vervangen door: artikel 8, eerste lid, onderdelen d en e,.

Toelichting

Dit amendement regelt dat de in het wetsvoorstel verplichte tegenprestatie komt te vervallen. De bevoegdheid van het college om bijstandsgerechtigden onbeloonde maatschappelijk nuttige werkzaamheden op te dragen wordt hiermee in zijn geheel geschrapt. De indiener is van mening dat bijstandsgerechtigden al een tegenprestatie leveren middels diverse verplichtingen om aan betaald werk te komen en dat werk te behouden. Zo hebben bijstandsgerechtigden een plicht tot arbeidsinschakeling.

Miljoenen Nederlanders, waaronder ook bijstandsgerechtigden, maken zich maatschappelijk nuttig middels vrijwilligerswerk. Dit gebeurt vrijwillig, vanuit een intrinsieke motivatie. Iedere verplichting doet hier afbreuk aan en vernietigt sociaal kapitaal. Participatie in de vorm van je nuttig maken voor de maatschappij laat zich niet vertalen in speciale regels voor werklozen. Dat is iets van de hele maatschappij, van ons allemaal. De tegenprestatie is volstrekt overbodig en werkt averechts. Zo blijkt inmiddels ook uit de praktijk van gemeenten. Niet in de laatste plaats omdat het gevaar van verdringing van betaalde arbeid op de loer ligt. Indiener is van mening dat werken zonder loon onwenselijk is. In plaats van uitkeringsonafhankelijkheid worden mensen op deze manier juist uitkeringsafhankelijk gemaakt. Het wettelijk minimumloon en CAO’s komen onder druk te staan.

Dit amendement is nader gewijzigd ter aanpassing aan de eerste en tweede nota van wijziging d.d. 3 februari 2014 (Kamerstukken II 2013/14, 33 801, nrs. 24 en 25), en het door de Staatssecretaris overnemen van de amendementen 27, 28 en 31 d.d. 6 februari 2014.

Karabulut


Tweede nader gewijzigd amendement van het lid Karabulut ter vervanging van nr. 63 dat regelt dat de in de wet opgenomen tegenprestatie komt te vervallen

2014-02-11
Dossier: 33801
Indiener(s): Sadet Karabulut (SP)
Onderwerpen: sociale zekerheid werkloosheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33801-70.html