Stemming

Gewijzigd amendement van het lid Karabulut ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 14 dat regelt dat de langdurigheidstoeslag in de huidige vorm blijft bestaan.

15,3 %
84,7 %


SP

D66

50PLUS

SGP

PvdD

CDA

VVD

PvdA

CU

GL

PVV

BONTES


Nr. 60 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID KARABULUT TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 14

Ontvangen 6 februari 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel I, onderdeel B, vervalt.

II

Artikel I, onderdeel D, wordt als volgt gewijzigd:

1. Onder 1 vervalt onderdeel c.

2. Onder 2 wordt «individuele inkomenstoeslag» vervangen door: langdurigheidstoeslag.

III

Artikel I, onderdeel T, komt als volgt te luiden:

T

In artikel 35 vervallen het derde, vierde, vijfde en negende lid onder vernummering van het zesde, zevende en achtste lid tot het derde, vierde en vijfde lid.

IV

Artikel I, onderdeel U, vervalt.

Toelichting

Voorliggend amendement regelt dat de langdurigheidstoeslag in de huidige vorm blijft bestaan en niet wordt vervangen door een individuele toeslag voor personen tot de AOW gerechtigde leeftijd die langdurig van een laag inkomen rond moeten komen en gelet op hun individuele omstandigheden geen zicht hebben op verbetering van het inkomen. De indiener is van mening dat mensen die langdurig in armoede leven op lokaal niveau inkomensondersteuning verdienen. Diverse maatregelen van het Kabinet zijn een aanslag op de huishoudportemonnee van mensen met een laag inkomen. Langere tijd leven van een minimuminkomen slokt reserves op voor noodzakelijk uitgaven. De langdurigheidstoeslag wordt in veel huishoudens gebruikt om de gaten in het huishoudboekje enigszins te dichten. Het is derhalve meer dan wenselijk deze personen op lokaal niveau financieel te ondersteunen en hen te behoeden voor een leven in armoede. De indiener van dit amendement wil voorts voorkomen dat door individualisering van de langdurigheidstoeslag, uitvoeringskosten alsmede het niet-gebruik van deze voorziening stijgen.

Dit amendement is gewijzigd ter aanpassing aan de eerste en tweede nota van wijziging d.d. 3 februari 2014 (Kamerstukken II 2013/14, 33 801, nrs. 24 en 25).

Karabulut


Gewijzigd amendement van het lid Karabulut ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 14 dat regelt dat de langdurigheidstoeslag in de huidige vorm blijft bestaan.

2014-02-06
Dossier: 33801
Indiener(s): Sadet Karabulut (SP)
Onderwerpen: sociale zekerheid werkloosheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33801-60.html