Stemming

Amendement van het lid Omtzigt over het bestrijden van ongewenste effecten van de verhoging van de afvalstortbelasting

74,0 %
26,0 %


50PLUS

GL

BONTES

PvdA

SGP

PVV

VVD

D66

CU

PvdD

CDA

SP


Nr. 33 AMENDEMENT VAN HET LID OMTZIGT

Ontvangen 12 november 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Het in artikel XXIIIA, onderdeel C, opgenomen artikel 28 van de Wet belastingen op milieugrondslag wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 2. Bij regeling van Onze Minister kan worden bepaald dat het tarief voor het storten van afvalstoffen die ter verwijdering worden afgegeven in partijen die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend bestaan uit door bij die regeling vast te stellen categorieën van gevaarlijke afvalstoffen, wordt vastgesteld tot een verlaagd percentage van het tarief, bedoeld in artikel 28a, dan wel tot nihil.

Toelichting

Met dit amendement wordt het mogelijk gemaakt dat bij ministeriële regeling aparte categorieën van gevaarlijke afvalstoffen worden vastgesteld en dat voor deze categorieën een verlaagd tarief wordt gehanteerd, dan wel dat deze categorieën afval worden vrijgesteld. Daarmee regelt het amendement dat wanneer blijkt dat gevaarlijk afval, zoals asbest wordt gedumpt, de verhoging van het tarief voor dit gevaarlijke afval kan worden teruggedraaid. Ook andere ongewenste effecten van de verhoging van de afvalstortbelasting, zoals het niet meer laten verwijderen van asbest door bedrijven, kunnen middels dit amendement worden bestreden.

Dit amendement leidt tot een budgettaire derving op het moment dat van de hier gegeven delegatiebevoegdheid gebruik wordt gemaakt. Het amendement voorziet niet in een dekking voor die derving, omdat voor die tijd niet kan worden voorzien of van de delegatiemogelijkheid gebruik zal worden gemaakt.

Omtzigt


Amendement van het lid Omtzigt over het bestrijden van ongewenste effecten van de verhoging van de afvalstortbelasting

2013-11-12
Dossier: 33752
Indiener(s): Pieter Omtzigt (CDA)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33752-33.html