Stemming

Gewijzigde motie van de leden Leijten en Voortman (t.v.v. 33726, nr. 18) over afzien van bezuinigen op de inkomenspositie van chronisch zieken en mensen met een beperking

24,7 %
75,3 %


CU

GL

PvdA

SP

CDA

SGP

PvdD

BONTES

PVV

D66

VVD

50PLUS


Nr. 23 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN LEIJTEN EN VOORTMAN TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 18

Voorgesteld 23 januari 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de sociale zekerheid erg kwetsbaar aan het worden is en dat iedere cent die daarop bezuinigd wordt, ten koste gaat van de zekerheid voor mensen;

overwegende dat dit land behoefte heeft aan zekerheid voor alle kwetsbaren en dat het een stap te ver is dat uitkeringen verder omlaag gaan;

verzoekt de regering, voor de komende jaren af te zien van bezuinigingen op de inkomenspositie van chronisch zieken en mensen met een beperking

en gaat over tot de orde van de dag.

Leijten

Voortman


Afschaffing van de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, de compensatie voor het verplicht eigen risico, de fiscale aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten en de tegemoetkoming specifieke zorgkosten en wijziging van de grondslag van de tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten

2014-01-23
Dossier: 33726
Indiener(s): Renske Leijten (SP), Linda Voortman (GL)
Onderwerpen: organisatie en beleid sociale zekerheid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33726-23.html