Stemming

Gewijzigd amendement van het lid Leijten ter vervanging van nr. 13 dat regelt dat de als gevolg van de af te schaffen regelingen vrijkomende middelen, die worden overgeheveld naar het gemeentefond ten behoeve van maatwerkvoorzieningen voor chronisch zieken en gehandicapten, worden geoormerkt

24,7 %
75,3 %


GL

D66

CDA

VVD

PvdA

50PLUS

PVV

SGP

PvdD

CU

BONTES

SP


Nr. 22 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID LEIJTEN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 13

Ontvangen 23 januari 2014

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In de beweegreden wordt «en dat het gewenst is» vervangen door «dat het gewenst is» en wordt toegevoegd: , en dat het gewenst is de hierdoor vrijkomende middelen over te hevelen naar de gemeenten ten behoeve van de bekostiging van de ondersteuning, hulp en zorg voor chronisch zieken en gehandicapten.

II

In artikel IIIA, onderdeel A, wordt artikel 4a als volgt gewijzigd:

1. Voor de huidige tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

2. Er worden twee leden toegevoegd, luidende:

  • 2. Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport verstrekt jaarlijks aan gemeenten een specifieke uitkering ten behoeve van de verstrekking van tegemoetkomingen als bedoeld in het eerste lid.

  • 3. Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld over de verstrekking en de betaling van de specifieke uitkering aan gemeenten.

Toelichting

Met dit amendement wordt het amendement op stuk nummer 13 vervangen in verband met een technische wijziging.

Dit amendement strekt ertoe om de als gevolg van de af te schaffen regelingen vrijkomende middelen, die worden overgeheveld naar het gemeentefonds ten behoeve van maatwerkvoorzieningen voor chronisch zieken en gehandicapten, worden geoormerkt.

De indiener is van mening dat het geld dat via het gemeentefonds aan gemeenten beschikbaar wordt gesteld ook moet worden uitgegeven ter compensatie van meerkosten van chronisch zieken en gehandicapten. Hiermee wordt het onmogelijk voor gemeenten om het beschikbare budget in te zetten voor het dichten van gaten in de gemeentebegroting.

Indien het amendement wordt aangenomen, komt het opschrift te luiden: Afschaffing van de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, de compensatie voor het verplicht eigen risico, de fiscale aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten en de tegemoetkoming specifieke zorgkosten en wijziging van de grondslag van de tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten, en overheveling van de hierdoor vrijkomende middelen naar de gemeenten ten behoeve van de bekostiging van de ondersteuning, hulp en zorg voor chronisch zieken en gehandicapten.

Leijten


Afschaffing van de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, de compensatie voor het verplicht eigen risico, de fiscale aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten en de tegemoetkoming specifieke zorgkosten en wijziging van de grondslag van de tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten

2014-01-23
Dossier: 33726
Indiener(s): Renske Leijten (SP)
Onderwerpen: organisatie en beleid sociale zekerheid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33726-22.html