Stemming

Motie van de leden Dik-Faber en Van der Staaij over de achterliggende problematiek van meerkosten

90,7 %
9,3 %


50PLUS

PvdD

CU

CDA

SP

GL

PVV

PvdA

VVD

SGP

BONTES

D66


Nr. 19 MOTIE VAN DE LEDEN DIK-FABER EN VAN DER STAAIJ

Voorgesteld 22 januari 2014

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de VNG en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport een handreiking zullen opstellen waarin gemeenten worden geïnformeerd over verschillende mogelijkheden voor gemeentelijk gericht maatwerk ten behoeve van chronisch zieken en gehandicapten;

constaterende dat chronisch zieken en gehandicapten worden geconfronteerd met extra kosten ten opzichte van mensen die niet chronisch ziek of gehandicapt zijn;

constaterende dat dit gaat om meerkosten die niet op een andere manier worden vergoed;

overwegende dat gemeenten niet alleen moeten worden geïnformeerd over de verschillende mogelijkheden voor gericht gemeentelijk maatwerk, maar dat er ook inzicht gegeven dient te worden in de achterliggende problematiek rondom «meerkosten»,

verzoekt de regering, bij het opstellen van een handreiking op basis van expertise van patiënten- en gehandicaptenorganisaties expliciet aandacht te besteden aan de achterliggende problematiek rondom «meerkosten»,

en gaat over tot de orde van de dag.

Dik-Faber

Van der Staaij


Afschaffing van de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, de compensatie voor het verplicht eigen risico, de fiscale aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten en de tegemoetkoming specifieke zorgkosten en wijziging van de grondslag van de tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten

2014-01-22
Dossier: 33726
Indiener(s): Carla Dik-Faber (CU), Kees van der Staaij (SGP)
Onderwerpen: organisatie en beleid sociale zekerheid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33726-19.html