Stemming

Amendement van het lid Bruins Slot dat de mogelijkheid biedt om in het kader van experimenten te bezien hoe de menselijke maat het beste kan worden vormgegeven.

30,7 %
69,3 %


GrBvK

Klein

PvdA

PVV

SGP

CDA

SP

Van Vliet

Houwers

CU

GrKÖ

PvdD

VVD

D66

GL

50PLUS


Nr. 44 AMENDEMENT VAN HET LID BRUINS SLOT

Ontvangen 15 april 2015

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I wordt na onderdeel E een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ea

Na artikel 18g wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 18ga

  • 1. In afwijking van het bepaalde bij of krachtens afdeling 3.3.2 kan bij algemene maatregel van bestuur een experiment worden ingericht dat tot doel heeft de verzekeringnemer één integraal, op zijn situatie afgestemd plan van aanpak met betrekking tot diens schuldenproblematiek te bieden.

  • 2. Een verzekeringnemer kan niet tot deelname aan een experiment als bedoeld in het tweede lid worden verplicht.

  • 3. Bij of krachtens de algemene maatregel van bestuur als bedoeld in het eerste lid:

    • a. wordt geregeld op welke wijze van welke artikelen van de in het eerste lid genoemde afdeling of de daarop gebaseerde regelgeving wordt afgeweken;

    • b. wordt bepaald op welke wijze de zorgverzekeraar, de verzekeringnemer en de gemeenten samenwerken om het met het experiment beoogde doel te bereiken;

    • c. kunnen nadere voorwaarden aan deelname aan het experiment worden gesteld.

  • 4. Dit artikel vervalt tien jaar na het tijdstip van inwerkingtreding.

Toelichting

De indiener wil met dit amendement de mogelijkheid bieden om in het kader van experimenten te bezien hoe de menselijke maat het beste vorm gegeven kan worden. Het artikel biedt de mogelijkheid om een verzekeringnemer één integraal, op zijn situatie afgestemd plan van aanpak met betrekking tot diens schuldenproblematiek aan te bieden.

Indien het tot uitvoering van een dergelijk pakket komt – waaraan de verzekeringnemer uiteraard zijn volledige medewerking dient te verlenen – zal het regime van de bestuursrechtelijke premie niet of slechts in beperkte mate op die verzekeringnemer van toepassing zijn.

Het voorgestelde artikel laat toe dat het experiment wordt beperkt tot een of meer regio’s of tot groepen van verzekerden. Deelname aan een experiment is voor de verzekerde vrijwillig. Tevens laat het voorgestelde experiment verschillende financieringsvormen toe.

De afwijkingen van de wet mogen niet verder gaan dan noodzakelijk is om in het in het eerste lid genoemde doel (één integraal, op de situatie van de verzekerde afgestemd plan van aanpak tot oplossing van zijn schuldenproblematiek) te bereiken en bovendien moeten in de algemene maatregel van bestuur waarin het experiment wordt uitgewerkt de artikelen worden opgesomd waarvan wordt afgeweken.

De indiener is van mening dat experimenten altijd in tijd begrensd moeten zijn. Daarom wil zij de voorgestelde experimenteerbepaling 10 jaar geldig laten zijn. Na tien jaar is het wenselijk artikel 18g te evalueren. Bij een succesvolle toepassing ligt definitieve aanpassing van de Zorgverzekeringswet in beginsel in de rede ligt. Dit met het oog op de rechtszekerheid van mensen.

Bruins Slot


Amendement van het lid Bruins Slot dat de mogelijkheid biedt om in het kader van experimenten te bezien hoe de menselijke maat het beste kan worden vormgegeven.

2015-04-15
Dossier: 33683
Indiener(s): Hanke Bruins Slot (CDA)
Onderwerpen: verzekeringen zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33683-44.html