Stemming

Gewijzigd amendement van de leden Aukje de Vries en Koolmees ter vervanging van nr. 9 over inkadering van de mogelijkheden tot handhaving van de AFM in het kader van de generieke zorgplicht

88,7 %
11,3 %


D66

SP

50PLUS

VVD

PvdA

CDA

PVV

GL

PvdD

CU

SGP


Nr. 14 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN DE LEDEN DE AUKJE DE VRIES EN KOOLMEES TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 9

Ontvangen 19 september 2013

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel SSS, worden aan artikel 4:24a twee leden toegevoegd, luidende:

  • 3. De Autoriteit Financiële Markten geeft met betrekking tot het eerste en tweede lid slechts toepassing aan artikel 1:75 bij evidente misstanden die het vertrouwen in de financiële dienstverlener of in de financiële markten kunnen schaden.

  • 4. Onze Minister zendt binnen drie jaar na de inwerkingtreding van dit artikel aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van dit artikel in de praktijk.

Toelichting

Het voorgestelde artikel 4:24a van de Wft voorziet in een generieke zorgplicht voor financiële dienstverleners zodat de Autoriteit Financiële Markten (AFM) kan ingrijpen indien sprake is van een zorgplichtschending die buiten de reikwijdte van de Wft valt. Immers, indien artikel 4:24a van de Wft niet wordt nagekomen, kan de AFM een boete of last onder dwangsom opleggen (wanneer een eerder gegeven aanwijzing niet is opgevolgd).

Door dit artikel wordt er potentieel veel ruimte gelaten aan de AFM. De AFM kan door handhaving van deze generieke zorgplicht naar eigen inzicht deze zorgplicht invullen. Op deze invulling is geen parlementaire controle van toepassing.

Doel van dit amendement is om te verankeren dat ingrijpen door de AFM op basis van schending van de generieke zorgplicht uitsluitend kan plaatsvinden in het geval van evidente misstanden. Uitgangspunt dient te zijn dat invulling van de zorgvuldigheidsnorm bij voorkeur plaatsvindt via algemeen verbindende voorschriften. Alleen als de totstandkoming of aanpassing van algemeen verbindende voorschriften niet kan worden afgewacht wegens het ernstige karakter van de schending en de spoedeisendheid van de handhaving, kan de AFM handhaven op basis van de generieke zorgplicht.

Daarnaast voorziet dit amendement in een evaluatie van de werking van de algemene zorgplicht. Uiterlijk drie jaar na inwerkingtreding wordt de algemene zorgplicht geëvalueerd.

Aukje de Vries Koolmees


Gewijzigd amendement van de leden Aukje de Vries en Koolmees ter vervanging van nr. 9 over inkadering van de mogelijkheden tot handhaving van de AFM in het kader van de generieke zorgplicht

2013-09-19
Dossier: 33632
Indiener(s): Aukje de Vries , Wouter Koolmees (D66)
Onderwerpen: financieel toezicht financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33632-14.html