Stemming

Gewijzigd amendement van het lid Öztürk ter vervanging van nr. 12 over actieve donorregistratie bij uitgifte van een paspoort en identiteitskaart

2,7 %
97,3 %


VVD

PvdD

Van Vliet

PVV

Klein

D66

GrKÖ

CU

GrBvK

GL

CDA

Houwers

SGP

PvdA

SP

50PLUS


Nr. 21 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID ÖZTÜRK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 12

Ontvangen 7 september 2016

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Artikel I, onderdeel 0A, vervalt.

II

Artikel I, onderdeel B, komt te luiden:

B

In artikel 10, eerste lid, wordt de eerste volzin vervangen door: Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties draagt er zorg voor dat gemeenten het actief donorregistratiebeleid als bedoeld in artikel 10a uitvoeren door aan iedere ingezetene die de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt, bij de aanvraag voor een nationaal paspoort als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder a, van de Paspoortwet of Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet een donorformulier aan te bieden en de betrokkene schriftelijk en desgewenst met behulp van audiovisuele middelen te informeren over de mogelijkheid organen na overlijden ter beschikking te stellen.

III

Artikel I, onderdeel C, komt te luiden:

C

Na artikel 10 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 10a

 • 1. Bij iedere aanvraag van een nationaal paspoort als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel a, van de Paspoortwet of identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet, wordt de betrokkene in de gelegenheid gesteld een donorformulier als bedoeld in artikel 10 in te vullen en de wilsverklaring omtrent het verwijderen van organen te laten registreren. Bij de uitreiking van het nationaal paspoort of de identiteitskaart wordt de betrokkene gevraagd een ingevuld donorformulier te overhandigen.

 • 2. Heeft de betrokkene het donorformulier bij het uitreiken van het nationaal paspoort of de identiteitskaart niet bij zich, dan vraagt de dienstdoende ambtenaar naar de keuze van de betrokkene en vult deze ter plaatse het formulier in, tenzij betrokkene niet in staat is tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake of indien het de dienstdoende ambtenaar voorkomt dat betrokkene twijfelt, het onvoldoende begrijpt of te kennen geeft geen formulier in te willen vullen.

 • 3. Betrokkene krijgt bij de uitreiking van het nationaal paspoort of de identiteitskaart mee:

  • a. een kopie van het ingediende donorformulier;

  • b. een schriftelijke toelichting over hoe de registratie van de wilsverklaring omtrent het verwijderen van organen te doen wijzigen;

  • c. een nieuw donorformulier.

 • 4. De betrokkene of diens wettelijke vertegenwoordiger kan een registratie als bedoeld in het eerste of tweede lid te allen tijde doen wijzigen door het invullen en laten registreren van een donorformulier.

 • 5. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld over de informatie die ingevolge het eerste en derde lid aan de betrokkene verstrekt wordt.

 • 6. De voordracht voor een krachtens het vijfde lid vast te stellen algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is voorgelegd.

IV

Artikel I, onderdeel D, vervalt.

V

Artikel I, onderdeel Da, vervalt.

VI

Artikel I, onderdeel E, vervalt.

VII

Artikel I, onderdeel Ea, wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste onderdeel vervalt.

2. In het tweede onderdeel vervalt: dan wel van de registratie als bedoeld in artikel 10a.

VIII

Artikel I, onderdeel F, vervalt.

IX

Artikel I, onderdeel G, vervalt.

X

Artikel II vervalt.

XI

In artikel IIa vervalt: , in het bijzonder over de gevolgen die in dit systeem voor meerderjarige ingezetenen zijn verbonden aan het niet invullen en laten registreren van een donorformulier, als bedoeld in artikel 10 van de Wet op de orgaandonatie.

Toelichting

Onrecht in de onderhavige wetswijziging

De indiener vindt onderhavige wetswijziging onrechtvaardig: burgers die niet op een aantal brieven van de overheid reageren, worden in het voorstel automatisch als orgaandonor geregistreerd. Naar inschatting van de indiener is er een grote groep burgers die niet op de brieven zal reageren (om wat voor reden dan ook, denk bijvoorbeeld aan de naar schatting 1 miljoen functioneel analfabeten), maar die geen orgaandonor willen zijn. Die mensen doe je met onderhavige wetswijziging onrecht aan.

Een alternatief: actieve donorregistratie bij uitgifte paspoort en identiteitskaart

Daarom stelt de indiener voor het brievensysteem uit de onderhavige wetswijziging te schrappen. In plaats daarvan komt een actief donorregistratiebeleid door de gemeenten. Bij iedere nieuwe aanvraag van paspoort en identiteitskaart krijgen burgers automatisch een donorformulier mee, inclusief voorlichtingsmateriaal. Als burgers het donorformulier bij de uitgifte van paspoort en identiteitskaart niet ingevuld hebben, vraagt de dienstdoende ambtenaar naar hun keuze en vult ter plekke het formulier in. Indien deze ambtenaar constateert dat de betrokkene twijfelt, het niet goed lijkt te begrijpen en/of niet mee wenst te werken, vult de ambtenaar geen formulier in. Ingevulde donorformulieren worden door de gemeente naar het donorregister gezonden.

Geen 8 miljoen brieven nodig

Omdat bij iedere nieuwe aanvraag van paspoort en identiteitskaart een donorformulier wordt meegegeven, vervalt artikel II uit de onderhavige wetswijziging: het is niet nodig om bij ingang van de wetswijziging alle Nederlanders die zich nog niet geregistreerd hebben (ongeveer 8 miljoen mensen) aan te schrijven.

Amendement maakt het donorregistratiesysteem actiever en actueler

Door bij iedere uitgifte van paspoort en identiteitskaart opnieuw naar donorregistratie te vragen, ontstaat een donorregistratiesysteem dat beter de wensen van mensen weergeeft. Iemand die zich op zijn achttiende als «nee» laat registreren, denkt daar op zijn veertigste misschien heel anders over, en vice versa. In het huidige systeem zal niet iedereen die wijziging laten registreren, maar dit amendement maakt het donorregistratiesysteem zowel actiever als actueler.

Öztürk


Gewijzigd amendement van het lid Öztürk ter vervanging van nr. 12 over actieve donorregistratie bij uitgifte van een paspoort en identiteitskaart

2016-09-07
Dossier: 33506
Indiener(s): Selçuk Öztürk (DENK)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33506-21.html