Stemming

Amendement van het lid Leegte dat regelt dat het recht op keuzevrijheid van leverancier van elektriciteit of gas voor eenieder die voornemens is gas te produceren of te verbruiken wordt geexpliciteerd in de wet

91,3 %
8,7 %


PvdD

GL

PvdA

PVV

50PLUS

VVD

CU

CDA

SGP

SP

D66


Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID LEEGTE

Ontvangen 31 mei 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel I wordt na onderdeel N een onderdeel ingevoegd, luidende:

Naa

Artikel 86g wordt gewijzigd als volgt:

1. Voor de huidige tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op eenieder die voornemens is elektriciteit te produceren of te gebruiken en die verzoekt om een aansluiting op een net.

II

In artikel II, wordt na onderdeel I een onderdeel ingevoegd, luidende:

Ia

Artikel 66f wordt gewijzigd als volgt:

1. Voor de huidige tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op eenieder die voornemens is gas te produceren of te verbruiken en die verzoekt om een aansluiting of een aansluitpunt op een gastransportnet.

Toelichting

Dit amendement regelt dat het wettelijk vastgelegde recht op keuzevrijheid van leverancier van elektriciteit of gas expliciet gelding krijgt voor een ieder die energie (elektriciteit, gas) produceert of verbruikt en verzoekt om aansluiting op een openbaar net of gesloten distributiesysteem. Op basis van een strikte lezing van de huidige wettekst tekst zou, aldus de indiener, namelijk kunnen worden gesteld dat alleen personen die reeds energie produceren of verbruiken – en dus niet personen die voornemens zijn dit te doen – een wettelijk geborgd recht op keuzevrijheid van leverancier zouden hebben.

Het recht op keuzevrijheid is vastgelegd in artikel 86g van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 66f van de Gaswet. Dit recht op keuzevrijheid van leverancier verbiedt restrictieve handelspraktijken, zoals onredelijk lange opzegtermijnen voor leveringscontracten of aan een producent of verbruiker opgelegde beperkingen met betrekking tot het contracteren van een of meer leveranciers van hun keuze. Indien een verbruiker gebruik wenst te maken van zijn keuzevrijheid van leverancier, heeft hij een wettelijk recht zijn installatie af te koppelen van de directe lijn waarop hij is aangesloten. Vervolgens kan hij een beheerder van een openbaar net of een gesloten distributiesysteem verzoeken om een aansluiting op dit net. Op de beheerder van een openbaar net of een gesloten distributiesysteem rust een wettelijk geborgde aansluitplicht.

Om buiten twijfel te stellen dat ook een producent of verbruiker van energie die verzoekt om een aansluiting op een openbaar net of gesloten distributiesysteem een wettelijk geborgd recht heeft op keuzevrijheid van leverancier, worden de artikelen 86g van de Elektriciteitswet 1998 en 66f van de Gaswet middels dit amendement aangepast.

Leegte


Amendement van het lid Leegte dat regelt dat het recht op keuzevrijheid van leverancier van elektriciteit of gas voor eenieder die voornemens is gas te produceren of te verbruiken wordt geexpliciteerd in de wet

2013-05-31
Dossier: 33493
Indiener(s): René Leegte (VVD)
Onderwerpen: economie energie natuur en milieu overige economische sectoren
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33493-9.html