Stemming

Motie van het lid Paulus Jansen over een voorstel voor de schaalgrootte en gebiedsafbakening bij regionale netbeheerders

18,7 %
81,3 %


GL

50PLUS

PvdD

PVV

SP

CU

SGP

CDA

VVD

PvdA

D66


Nr. 18 MOTIE VAN HET LID PAULUS JANSEN

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 3 juni 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Stuurgroep visie netbeheer in 2011 advies heeft uitgebracht over de schaalgrootte en gebiedsafbakening van de regionale netbeheerders;

overwegende dat een aantal knelpunten sinds dat moment nog niet is opgelost;

van mening dat effectiviteit en efficiency van de regionale netbeheerders er zeer mee gediend zouden zijn als er snel vier tot zes qua schaal vergelijkbare bedrijven ontstaan, met logische grenzen die voor elektriciteits- en gaslevering samenvallen;

van mening dat ook de eigendomsverhoudingen van de regionale netbeheerders een knelpunt zijn voor een goede aansturing en maatschappelijke controle;

verzoekt de regering om bij de beleidsbrief STROOM een voorstel aan de Kamer voor te leggen om de optimalisatie van schaal, gebiedsafbakening en eigendomsverhoudingen bij de regionale netbeheerders te versnellen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Paulus Jansen


Motie van het lid Paulus Jansen over een voorstel voor de schaalgrootte en gebiedsafbakening bij regionale netbeheerders

2013-06-03
Dossier: 33493
Indiener(s): Paulus Jansen (SP)
Onderwerpen: economie energie natuur en milieu overige economische sectoren
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33493-18.html