Stemming

Amendement van het lid Paulus Jansen over het verrekenen van de stroomproductie vóór de individuele meters van bewoners van een vereniging van eigenaars met het particuliere gebruik achter die meters

28,7 %
71,3 %


PvdD

PvdA

GL

CU

CDA

50PLUS

VVD

SGP

D66

SP

PVV


Nr. 12 AMENDEMENT VAN HET LID PAULUS JANSEN

Ontvangen 3 juni 2013

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I wordt onderdeel J als volgt gewijzigd:

1. In artikel 31c wordt na het tweede lid een lid ingevoegd, luidende:

  • 2a. Indien de afnemer als bedoeld in artikel 95a, eerste lid, een vereniging van eigenaars is als bedoeld in artikel 124 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek, berekent de leverancier in afwijking van het eerste lid van ieder lid van de vereniging of diens huurder het verbruik ten behoeve van de facturering en inning van de leveringskosten van dit lid of diens huurder door de aan het net onttrokken elektriciteit door dit lid of diens huurder te verminderen met een deel van de op het net ingevoede elektriciteit door de vereniging van eigenaars.

3. In het derde lid van artikel 31c wordt «bedoeld in het eerste en tweede lid» vervangen door «bedoeld in het eerste en tweede lid en lid 2a».

2. Aan artikel 31c wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 4. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld ter uitvoering van lid 2a.

Toelichting

Met dit amendement wordt de mogelijkheid gecreëerd dat stroomproductie vóór de individuele meters van bewoners van een vereniging van eigenaars met het particuliere gebruik achter die meters wordt verrekend. Salderen voor leden van verenigingen van eigenaars mag uitsluitend plaatsvinden voor zelflevering door middel van installaties aan of op het gebouw waarvan het appartement deel uitmaakt.

De aan het net onttrokken elektriciteit door het lid of diens huurder van de vereniging van eigenaars wordt verminderd met een deel van de op het net ingevoede elektriciteit door de vereniging van eigenaars. In de algemene maatregel van bestuur zal de precieze manier van verrekening worden uitgewerkt.

Paulus Jansen


Amendement van het lid Paulus Jansen over het verrekenen van de stroomproductie vóór de individuele meters van bewoners van een vereniging van eigenaars met het particuliere gebruik achter die meters

2013-06-03
Dossier: 33493
Indiener(s): Paulus Jansen (SP)
Onderwerpen: economie energie natuur en milieu overige economische sectoren
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33493-12.html