Stemming

Gewijzigde motie van de leden Pia Dijkstra en Bouwmeester (t.v.v. 33243, nr. 28) over het onder de aandacht van gemeenten brengen van bestaande ketenzorgstandaarden

100,0 %
0,0 %


SGP

50PLUS

CDA

PvdA

PVV

PvdD

CU

GL

SP

VVD

D66


Nr. 34 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN PIA DIJKSTRA EN BOUWMEESTER TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 28

Voorgesteld 5 februari 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet voornemens is de zorgtaken begeleiding, persoonlijke verzorging en extramurale verpleging van de AWBZ over te hevelen naar de gemeenten;

constaterende dat de bevoegdheden van het Zorginstituut alleen van toepassing zijn op zorg zoals bedoeld in de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de AWBZ, en dat de Wmo buiten de reikwijdte van het Zorginstituut valt;

overwegende dat er professionele zorgstandaarden zijn voor ketenzorg, zoals de zorgstandaard dementie, die zowel betrekking hebben op de zorg in de domeinen Zvw, AWBZ als Wmo;

van mening dat de overheveling van AWBZ naar Wmo er niet toe mag leiden dat er een versnippering en overlap van standaarden ontstaat en dat gemeenten zorg niet meer zullen inkopen op basis van kwaliteitsstandaarden;

verzoekt de regering, via de stuurgroep die de overheveling van de AWBZ naar de gemeenten gaat begeleiden de al bestaande ketenzorgstandaarden bij de gemeenten onder de aandacht te brengen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Pia Dijkstra

Bouwmeester


Gewijzigde motie van de leden Pia Dijkstra en Bouwmeester (t.v.v. 33243, nr. 28) over het onder de aandacht van gemeenten brengen van bestaande ketenzorgstandaarden

2013-01-31
Dossier: 33243
Indiener(s): Lea Bouwmeester (PvdA), Pia Dijkstra (D66)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33243-34.html