Stemming

Gewijzigde motie van de leden Bruins Slot en Bouwmeester (t.v.v. 33243, nr. 23) over het toegankelijk maken van informatie over kwaliteit

100,0 %
0,0 %


SP

VVD

SGP

D66

PvdA

CDA

CU

PvdD

50PLUS

PVV

GL


Nr. 33 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN BRUINS SLOT EN BOUWMEESTER TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 23

Voorgesteld 5 februari 2013

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de wijziging van de Wet cliëntenrechten zorg en andere wetten in verband met de taken en bevoegdheden op het gebied van de kwaliteit van de zorg betrekking heeft op de kortdurende maar ook de langdurige zorg;

van mening dat transparantie van kwaliteit zowel voor de kortdurende als de langdurige zorg belangrijk is;

van mening dat het verzamelen van informatie over kwaliteit op één website voor alle doelgroepen toegankelijk moet zijn;

roept de regering op, deze informatie toegankelijk te maken voor mensen met laaggeletterdheid en mensen met een beperking,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bruins Slot

Bouwmeester


Gewijzigde motie van de leden Bruins Slot en Bouwmeester (t.v.v. 33243, nr. 23) over het toegankelijk maken van informatie over kwaliteit

2013-01-30
Dossier: 33243
Indiener(s): Hanke Bruins Slot (CDA), Lea Bouwmeester (PvdA)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-33243-33.html